22. maj 2006

FM 2006/25

 

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

 

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2006 om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse
 

Fremsat af Landsstyret til forslagets tredje behandling.

 

Til § 2

1. I § 2, stk. 4, 1. pkt., ændres, "så som" til: "på grund af".

 

Til § 4

2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som et nyt stykke:
"Stk. 3. Udsteder en arbejdsgiver bevidst eller groft uagtsomt fejlagtig dokumentation om hjemsendelse, der fører til uberettiget udbetaling af arbejdsmarkedsydelse, kan kommunalbestyrelsen opkræve et beløb svarende til den udbetalte arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsgiveren.".

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

 

Til § 6

3. I § 6, stk. 1, udgår: "og pligt".

4. § 6, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder i samråd med den ledige eller hjemsendte en individuel handlingsplan, jf. dog stk. 4.".

 

Til § 7

5. I § 7 stk. 3, nr. 1, ændres "og øvrige forhold" til: "årsager,".

 

Til § 8

6. I § 8, stk. 3, ændres "mere end 2 uger" til: "2 uger eller derover".

 

Til § 11

7. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. En hjemsendt har pligt til at påtage et anvist arbejde, selv om dette medfører, at et eksisterende ansættelsesforhold må opsiges.".

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

 

 

Bemærkninger til forslaget

 

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

På baggrund af Landstingets Erhvervsudvalgs gennemgang af forslag til landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse er det fundet nødvendigt at udarbejde et ændringsforslag.

I bemærkningerne til forslagets § 2 er følgende sætning fjernet: "Hvis en person, der selv har sagt sit arbejde op, efterfølgende ved dom eller efter forhandling mellem pågældende faglige organisation og arbejdsgiveren får medhold i, at vedkommende havde en rimelig grund til opsigelse, vil der kunne udbetales arbejdsmarkedsydelse med tilbagevirkende kraft.".

Afsnittet burde have været slettet tidligere i udarbejdelsen af forordningsforslaget. Der skal derfor ses bort fra dette fortolkningsbidrag i bemærkningerne.

Endvidere er der i bemærkningerne til forslagets § 2 indsat følgende: "Ombygning og andre planlagte aktivitetsafbrydelser, der normalt må indgå i almindelig aktivitetsplanlægning, er ikke omfattet af forordningen." indsat før: " Forordningen er dog begrænset til kun at omfatte landbaseret produktion.". Formålet er at præcisere betingelserne for at opnå arbejdsmarkeds-ydelse.

Ligeledes skal der i bemærkningerne til forslagets § 7, stk. 3, nr. 1 ses bort fra:

"Retten til arbejdsmarkedsydelsen er betinget af, at den ledige eller hjemsendte ikke kan anvises arbejde, som den ledige eller hjemsendte kan påtage sig. Der tages i bestemmelsen hensyn til helbredsmæssige og øvrige forhold. Med "øvrige forhold" tænkes særligt på børnepasningsproblemer, andre familiemæssige hindringer, manglende transportmuligheder til arbejdspladsen eller manglende uddannelsesmæssige kvalifikationer.".

Afsnittet skal i stedet affattes således:

"Retten til arbejdsmarkedsydelsen er betinget af, at den ledige eller hjemsendte ikke kan anvises arbejde, som den ledige eller hjemsendte kan påtage sig. Der tages i bestemmelsen hensyn til helbredsmæssige årsager.".


2. Forslagets hovedpunkter.

Ændringsforslaget indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke typer af virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne om hjemsendelse. Ændringsforslaget præciserer desuden kommunalbestyrelsens henholdsvis den ledige eller hjemsendtes rolle i forbindelse med udarbejdelse af individuelle handlingsplaner.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

Ændringsforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for den ledige.

Ændringsforslaget har inden økonomiske eller administrative konsekvenser for den ledige.


5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Ændringsforslaget medfører kun økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren, såfremt denne bevidst eller grov uagtsomt udsteder fejlagtig dokumentation om hjemsendelse.


6. Miljø- og naturmæssige konsekvenser.

Ændringsforslaget medfører ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre.

Ændringsforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Rigsfællesskabet og selvstyre.


8. Høring af myndigheder og organisationer.

Forslaget har ikke været i høring grundet forslagets karakter.

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 1

Bestemmelsen er en rettelse og præcisering af den oprindelige bestemmelse.

Landbaseret produktion omfatter blandt andet almindeligt fabriks-, og servicearbejde samt byggevirksomheder. Bestemmelserne om hjemsendelse gælder desuden for servicemedarbejdere, der hjemsendes, når en virksomhed rammes af produktionsstop.


Til nr. 2

Bestemmelsen regulerer den situation, hvor en arbejdsgiver bevidst eller groft uagtsomt udsteder urigtig dokumentation om hjemsendelse, som fører til uberettiget udbetaling af arbejdsmarkedsydelse. Kommunalbestyrelsen kan i denne situation opkræve beløb svarende til den udbetalte arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsgiveren, og ikke fra den hjemsendte. Dette bevirker at beløbet kun kan opkræves 1 gang.


Til nr. 3

Bestemmelsen er en rettelse af den oprindelige bestemmelse, idet ordet "pligt" er overflødigt, da det følger af de efterfølgende bestemmelser, hvad der kræves af den ledige eller hjemsendte.


Til nr. 4

Bestemmelsen er en rettelse af den oprindelige bestemmelse, således at der ikke skabes tvivl om, at der er tale om et samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af den individuelle handlingsplan og dette skal kan være med til at fremme motivationen til udarbejdelse af en realistisk handlingsplan.


Til nr. 5

"og øvrige forhold kan påtage sig" udgår, idet disse forhold under alle omstændigheder skal afklares i den individuelle handlingsplan.

I stedet er indsat "årsager", som relaterer sig til "helbredsmæssige".


Til nr. 6

Bestemmelsen er en rettelse til den oprindelige bestemmelse, således at arbejdsmarkedsydelse udbetales fra 1. sygedag, hvis sygdommen varer i 2 uger eller derover.


Til nr. 7

Bestemmelsen præciserer omfanget af den rådighedspligt, der er pålagt hjemsendte, der modtager arbejdsmarkedsydelse. Dette fordi rådighedspligten skal animere den hjemsendte til, at have en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.