15. maj 2006

FM 2006/29

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg


vedrørende


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om lægemidler.


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Sundhedsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut (formand)
Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut

 

Supplerende oplysninger, som er indgået i udvalgets behandling:

Landstingets Sundhedsudvalg har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende lovforslag indhentet kopi af afgivne høringssvar.

Endvidere har udvalget modtaget en skrivelse fra landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, hvori Landsstyremedlemmet kommenterer og besvarer en række spørgsmål, rejst under Landstingets førstebehandling af forordningsforslaget. Skrivelsen er vedhæftet udvalgets betænkning som bilag.


Forslagets sigte:

Som reglerne i lægemiddelforordningen er i dag, er det Landsstyrets opgave at fastsætte, hvilke lægemidler, der lovligt må indføres, forhandles og indgå i patientbehandling her i landet. Landsstyret træffer beslutning herom efter indstilling fra en lægemiddelkomite, udpeget af Landsstyret. Denne lægemiddelkomite har særlig indsigt i lægelige, sygeplejefaglige, lægemiddelfaglige, administrative og økonomiske forhold i sundhedsvæsenet. Landsstyrets fastsættelse af, hvilke lægemidler, der er lovlige, sker gennem udstedelse af bekendtgørelser.

Hver måned er der imidlertid et stort antal præparater, der går ud af produktion, mens nye kommer til. Dette nødvendiggør løbende udstedelse af nye bekendtgørelser, hvilket er en administrativt ressourcekrævende opgave. Samtidig er udstedelsen af bekendtgørelser i sig selv så tidskrævende, at også en nyudstedt bekendtgørelse vil være forældet set i forhold til den faktiske udvikling i udbuddet af lægemidler.

Forslagets hovedsigte er at indføre en mere effektiv og samtidig mindre ressourcekrævende procedure for legalisering af lægemidler. Det foreslås således, at man går bort fra udstedelse af bekendtgørelser, der fastsætter, hvilke lægemidler der er lovlige. I stedet skal et lægemiddel for at være lovligt i Grønland godkendes af Lægemiddelkomiteen. De lægemidler, som godkendes, optages på lister, som opdateres mindst én gang om måneden, og som er offentligt tilgængelige på sundhedsvæsenets hjemmeside.


Udvalgets overvejelser og indstilling:

Udvalget tilslutter sig, at lovliggørelsen af lægemidler så vidt muligt skal følge med den faktiske udvikling på markedet. Udvalget finder det positivt, at Landsstyret tilstræber at gøre de administrative procedurer effektive og rationelle.

Et enigt Sundhedsudvalg indstiller derfor forslaget til vedtagelse.

Udvalget finder det dog meget vigtigt, at lægemiddel-listerne på sundhedsvæsenets hjemmeside gives en sådan udformning, at det klart fremgår, hvornår det enkelte lægemiddel er blevet godkendt og dermed lovliggjort. Dette er af betydning for såvel borgernes retssikkerhed som for håndhævelsen af Lægemiddelforordningen.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Sundhedsudvalg overgive beslutningsforslaget til Landstingets 2. behandling.

 

Jens Lars Fleischer
Formand


Vittus Mikaelsen

Juliane Henningsen

Jens B. Frederiksen

Godmand Rasmussen

 

Bilag (pdf-format)