05. august 2006

EM 2006/50

 

Bemærkninger til forslaget

 

Almindelige bemærkninger

1. Indledning.
I den gældende forordning om arbejdsmarkedsydelse er der få fejl. Ændringsforslaget er en tilretning af disse fejl.

2. Forslagets hovedpunkter.
Ændringsforslaget indeholder en rettelse til den grønlandske version af bestemmelsen om betingelser for at få udbetalt arbejdsmarkedsydelse i den gældende forordning, da den gældende grønlandske version af bestemmelsen er for uklar.

Desuden indeholder en rettelse til den gældende forordnings bestemmelse om, at de afgørelser, kommunalbestyrelsen kan træffe i henhold til forordningen, kan påklages til Det Sociale Ankenævn. Rettelsen er nødvendig, da der i den gældende bestemmelse i den gældende forordning er en henvisningsfejl.

Desuden indeholder ændringsforslaget en rettelse til den grønlandske version af den gældende forordning, da den gældende grønlandske version af forordningen ikke indeholder ikrafttrædelsesdato samt dato for overgangsregel.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.
Ændringsforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for den ledige.
Ændringsforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for den ledige.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.
Ændringsforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Miljø- og naturmæssige konsekvenser.
Ændringsforslaget medfører ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.

7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre.
Ændringsforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Rigsfællesskabet og selvstyre.

8. Høring af myndigheder og organisationer.
Forslaget har ikke været i høring, grundet forslagets karakter.

 

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
I den gældende grønlandske udgave af landstingsforordningen er teksten rettet og gjort mere forståelig, uden at der er ændret på indholdet af bestemmelsen.

Til nr. 2
Der henvises i den gældende landstingsforordning til § 4, stk. 4. Den rette henvisning er til § 4, stk. 5. Bestemmelsen er blot en rettelse heraf.

Til nr. 3
I den gældende grønlandske udgave af landstingsforordningen er ikrafttrædelsesdatoen samt datoen for overgangsreglen "xx. yy. 2006". Forslagets § 1, nr. 2 har alene til hensigt at rette dette til den 1. juli 2006.


Til § 2

Det foreslås, at landstingsforordningen træder i kraft på kundgørelsesdagen.

Den oprindelige forordning trådte i kraft den 1. juli 2006 i alle sine dele, uanset at der har været en fejl i den grønlandske udgave af § 18, stk. 1. Ændringen af § 18 angår for så vidt kun rettelse af formalia.

Ændringerne får virkning fra ikrafttrædelsesdatoen for landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Ændringerne får således virkning fra den 1. juli 2006, men dette pålægger ikke borgeren byrder med tilbagevirkende kraft.

Bestemmelsens stk. 2 sikrer i overensstemmelse med forordningens oprindelige hensigt, at Det Sociale Ankenævn skal behandle klager i henhold til § 4, stk. 5, såfremt klagefristen i § 17, stk. 2, er overholdt. Denne overgangsbestemmelse har kun betydning for klager, der måtte være indgivet i tiden mellem 1. juli 2006 og ændringsforordningens ikrafttræden. Såfremt der måtte være klager, der i mellemtiden er blevet afvist på grund af hjemmelsproblemet, giver bestemmelsen adgang til at genoptage klagens behandling.