16. oktober 2006

EM2006/46

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.

Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut, formand
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Isak Davidsen, suppleant for Tommy Marø, Siumut
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Demokraterne

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har efter 1. behandlingen gennemgået forordningsforslaget med bemærkninger.


Høring af forslaget

Forordningsforslaget har været sendt i høring hos Politimesteren i Grønland, Rigsombuds-manden i Grønland, Grønlands Arbejdsgiverforening og KANUKOKA. Høringsfristen giver ikke Udvalget anledninger til bemærkninger.


Forslagets indhold

Landstyret ønsker med dette forslag, at tilsikre at Grønland får en lovgivning, der afspejler det sikkerhedsniveau i omgangen med eksplosive og let antændelige stoffer, der er standarden hos de lande, vi normalt sammenligner os med. Desuden sigter forslagets bestemmelser også på at begrænse muligheden for at eksplosive stoffer viderebringes fra Grønland. Forslaget indebærer derudover en vid bemyndigelse til, at Landsstyret kan udstede supplerende regler i medfør at forordningen.


Udvalget kommentarer til forslaget

Udvalget anser forordningsforslaget for tidssvarende og nødvendigt. Dette både på baggrund af de triste begivenheder i forbindelse med bombesprængningerne i London og ikke mindst den verserende terrorsag fra Odense. Udvalget ser det også som passende, at området bliver genstand for en regulering, der i fornødent omfang tilgodeser borgernes sikkerhed i områder, hvor der bygges, eller benyttes letantændelige eller eksplosive stoffer i industrielt øjemed.

Udvalget noterer sig, at forordningsforslaget rummer mulighed for, at relevante sanktions-muligheder i Kriminalloven kan bringes til anvendelse af domstolene i forbindelse med en overtrædelse af forordningen og bestemmelser udstedt i medfør af denne. Udvalget vurderer i lighed med Landsstyret, at en skærpelse af sanktionsmulighederne kan have en præventiv effekt. Skærpelsen kan således forebygge en uforsvarlig omgang med eksplosive og letantændelige stoffer.

Udvalget bemærker, at høringsvaret fra Grønlands Arbejdsgiverforening rummer to overordnede kritikpunkter af forordningsforslaget. Det første kritikpunkt angår den vide bemyndigelse, som Landsstyret i medfør af forordningen gives til at udstede bestemmelser.

Udvalget finder i denne sammenhæng, at man må afveje forskellige hensyn. Det er korrekt, at forordningen giver Landsstyret en relativ bred bemyndigelse til at udstede regler i medfør af denne. Imidlertid bør den af Arbejdsgiverforeningen rejste problemstilling opvejes mod hensynet til borgernes sikkerhed og Landstyrets muligheder for agere fleksibelt og hurtigt i forbindelse med forebyggelse af terrorvirksomhed, eller anden virksomhed, der bedømmes at en udgøre en fare for borgernes sikkerhed.

Udvalget mener derfor, at hensynet til almenvellet og borgernes sikkerhed i denne sag vejer tungere. Forordningsforslaget synes også at afspejle tilsvarende lovgivning, der i de senere år er blevet indført i Vesteuropa grundet sikkerhedstrusler mod borgerne.

Grønlands Arbejdsgiverforening finder det derudover uhensigtsmæssigt, at forordnings-forslaget giver Landsstyret hjemmel til at opkræve gebyr i forbindelse med udstedelse og fornyelser af tilladelse og godkendelser. Udvalget tager det for givet, at størrelsen af de forventede gebyrer til administration af ordningen holdes på lavest mulige niveau, og at gebyret krone for krone afspejler de med forordningen direkte forbundne administrationsudgifter. Således at gebyret får mindst mulig indvirkning på omkostnings-niveauet i den grønlandske byggesektor.


Udvalgets Indstillinger

Et enigt udvalg indstiller forslag til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Godmand Rasmussen,
Formand

 

Agathe Fontain,
Næstformand

 

Agnethe Davidsen

 

Esmar Bergstrøm

 

Isak Davidsen