1. august 2006

EM 2006/36

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003 og ændret på Efterårssamlingen 2004. Ved efterfølgende anvendelse af forordningens regler, er det konstateret, at der foreligger tvivl i forhold til rækkevidden af hjemlen i § 21, stk. 2, til at udstede regler for plejefamiliers forhold.

De gældende regler i forbindelse med børn og unges ophold udenfor hjemmet hos plejefamilier har på det seneste været udsat for kritik fra KANUKOKA, enkelte kommuner og plejefamilier. I forbindelse med en snarlig revision af reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge vil det være hensigtsmæssigt med en præcisering af hjemlen.

Ændringen af § 21, stk. 2 i landstingsforordning om hjælp til børn og unge sker således for at udelukke tvivl om hjemlen til de regler om betaling af lomme- og tøjpenge til plejefamilier, som allerede findes i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge.

2. Redegørelse for hovedpunkter i forslaget
Formålet med nærværende ændringsforslag er at samle hjemmelsbestemmelserne for Landsstyret til at udstede regler for plejefamiliers forhold.

Der er i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge udstedt regler vedrørende plejefamiliernes udbetaling af lomme- og tøjpenge, som har ligget uden for ordlyden af den gældende hjemmelsbestemmelse. Hjemmelen til udbetaling af lomme- og tøjpenge har, siden bekendtgørelsen om hjælp til børn og unge trådte i kraft den 1. juli 2003, således været tvivlsom.

Ændringen af landstingsforordningens § 21, stk. 2 vil medføre, at de allerede udstedte regler vil have hjemmel i landstingsforordningen om hjælp til børn og unge.

3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3.1 Økonomiske konsekvenser for det offentlige
Ændringsforslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for det offentlige, idet ændringen skal hjemle allerede gældende bestemmelser. Ændringen indebærer i forhold til den gældende bestemmelse ikke en videre adgang for Landsstyret til at fastsætte bestemmelser med økonomiske konsekvenser for hverken Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne.

3.2 Administrative konsekvenser for det offentlige
Ændringsforslaget vil ikke have administrative konsekvenser for det offentlige.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ændringsforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
Ændringsforslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.

6. Administrative konsekvenser for borgere
Ændringsforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgene.

7. Evt. andre væsentlige konsekvenser
Ændringsforslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser.

8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre
Ændringsforslaget har ingen betydning for forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyret.

9. Høring af myndigheder og organisationer m.v.
Ændringsforslaget har ikke været sendt i høring, da det alene har karakter af en formel ændring for at udelukke tvivl om hjemlen til allerede gældende regler.

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Formålet med § 21, stk. 2 er at samle hjemmelsbestemmelserne til udstedelse af regler vedrørende plejefamiliers forhold, idet hjemlen til lomme- og tøjpenge tidligere har været fundet i en tekstanmærkning i til Landstingsfinansloven.

Bestemmelsen bemyndiger Landsstyret til at fastsætte regler om generelle vilkår for ansættelsen som plejefamilie, plejefamiliernes arbejdsforhold, løn, vederlag, kost samt lomme- og tøjpenge.

Denne bemyndigelse vil blive brugt i forbindelse med revidering af bekendtgørelsen om hjælp til børn og unge.


Til § 2

Det foreslås, at landstingsforordningen træder i kraft den 1. december 2006.