25. oktober 2006

EM 2006/44

 

Ændringsforslag

til

Forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene.

Fremsat af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg til forordningsforslagets 2. behandling.

 

Til § 10

1. § 10, stk. 2, affattes således:
" Stk. 2. Tilskuddet reduceres med en del af forsikringserstatningen til skadelidte, svarende til den procentdel af den mistede erhvervsjolles anskaffelsessum, som er finansieret gennem tilskud fra Landsstyret."


Til § 22

2. § 22, stk. 1-2, affattes således:
" § 22. Landsstyret kan yde erhvervsfremmelån på betingelse af, at ansøger har et eget indskud.
Stk. 2. Eget indskud skal udgøre mindst 10% af anskaffelsessummen, og skal indbetales til Landsstyret, inden erhvervsfremmelån udbetales."

 

Almindelige bemærkninger

Med ændringsforslaget bringes den grønlandske og den danske version af § 22, stk. 1-2, samt de tilhørende lovbemærkninger, i overensstemmelse med hinanden.

Endvidere præciseres det i § 10, stk. 2, at det tilskud, Landsstyret kan yde til en erstatningsjolle i tilfælde af forlis m.v., alene skal fratrækkes en del af den udbetalte forsikringssum. Tilskuddet skal således kun fratrækkes den del af forsikringssummen, der modsvarer den del af den mistede erhvervsjolle, der tidligere er givet tilskud til. (75 %, hvis Landsstyret har ydet et tilskud på 75% af den mistede erhvervsjolles anskaffelsessum. 84%, hvis Landsstyret har ydet et tilskud på 84% af den mistede erhvervsjolles anskaffelsessum). Dette fremgår i forvejen af lovbemærkningerne til § 10, stk. 2, i det oprindelige forordningsforslag.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til nr. 1

Hvis en erhvervsjolle, som Landsstyret har ydet tilskud eller lån til, mistes ved en forsikringsdækket begivenhed (forlis, totalhavari m.v.), kan Landsstyret yde tilskud til en erstatningsjolle i medfør af § 10, stk. 1. I henhold til § 10, stk. 3, finder §§ 3, 5 og 6 tilsvarende anvendelse for sådanne tilskud. Dette indebærer blandt andet, at der kun kan ydes tilskud på 75 % af erstatningsjollens anskaffelsessum . Hvis ansøgeren har bopæl i Qaanaaq, Ammassalik eller Ittoqqortoormiit, kan tilskud dog ydes med 84 % af anskaffelsessummen. Herfra skal imidlertid, i medfør af § 10, stk. 2, fratrækkes en forholdsmæssig del af den udbetalte forsikringserstatning, svarende til hvor stor en del af den mistede erhvervsjolles anskaffelsessum, der er tilvejebragt gennem tilskud fra Landsstyret. Hvis Landsstyret f.eks. har ydet et tilskud på 75% af den mistede erhvervsjolles anskaffelsessum, skal tilskuddet til en erstatningsjolle reduceres med 75 % af den udbetalte forsikringserstatning.


Til nr. 2

Beslutter Landsstyret at tildele et erhvervsfremmelån, skal Landsstyret stille krav om, at ansøger skal stille et eget indskud på mindst 10% af anskaffelsessummen. Der er valgt 10% eget indskud for samtlige erhvervsfremmelån med henblik på en forenkling af erhvervsfremmeforordningen. Der er tale om beskedne ændringer i forhold til den gældende landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Der er sket en ændring med hensyn til selvbyggerhuse, hvor eget indskuddet er 10% nu, mod 5% før.

Ændringen sker med henblik på at øge seriøsiteten af ansøgerporteføljen.

Kravet om at ansøger skal stille et eget indskud på mindst 10% af anskaffelsessummen skal ses som en bundgrænse, idet der i bekendtgørelsesform kan fastsætte regler om krav om højere eget indskudsandel, jf. stk. 4.