12. november 2006

EM 2006/44

 

Ændringsforslag

til

Forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene.

Fremsat af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg til forordningsforslagets 3. behandling.

 

Til forslagets titel

1. Forslagets titel affattes således:
"Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst".


Til § 1

2. § 1 affattes således:
"§ 1. Landstingsforordningen har til formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri- og fangsterhverv ved tiltag, der har en langsigtet beskæftigelseseffekt igennem initiativer, der på længere sigt anses for at have en positiv samfundsøkonomisk effekt.
Stk. 2. Landsstyret kan yde erhvervsfremmelån eller tilskud angivet i kapitel 2 og 3 til personer eller selskaber med ret til at udøve fiskeri eller fangst i Grønland."


Til § 3

3. § 3, stk. 2, udgår.


Til § 4

4. § 4, stk. 1, nr. 4, affattes således:
"4) Myndighedstilkendegivelse for at tilladelse til fiskeri, fiskekvoter og andre offentlige tilladelser og godkendelser af betydning for gennemførelse af projektet kan gives ved tildeling af erhvervsfremmelån efter denne forordning."

5. § 4, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. En ansøger kan kun opnå erhvervsfremmelån til 1 fartøj. Dette gælder også i de tilfælde, hvor ansøger helt eller delvist ejer flere selskaber."


Til § 5

6. § 5, stk. 1, affattes således:
"Landsstyret kan imødekomme ansøgere, der søger tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, såfremt erhvervsjollen har en længde på mindst 16 fod og højst 19 fod og er godkendt til anvendelse som erhvervsjolle i Grønland."


Til underoverskriften før § 7 og § 7

7. Underoverskriften før § 7 og § 7 udgår.


Til kapitel 4

8. Kapitel 4 udgår.


Til § 21

9. § 21, stk. 3, udgår.


Til § 22

10. § 22, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Ved erhvervsfremmelån efter § 8, stk. 1, kan eget indskud bestå af et aktiv, der er en del af den samlede anskaffelse."


Til § 23

11. § 23, stk. 2-5, udgår.


Til § 24

12. § 24, stk. 1, affattes således:
"Erhvervsfremmelån til fiskefartøjer skal altid sikres ved pant. Pantet skal have den bedst mulige prioritet."


Til § 31

13. § 31, nr. 5 og 6, udgår.


Til § 32

14. § 32, stk. 2, udgår.

 

 

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

Ændringsforslaget indebærer for det første, at bestemmelserne om erhvervsfremme til landbruget udgår af forordningsforslaget. Erhvervsfremme til landbruget reguleres herefter fortsat i den gældende landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, frem til en kommende revision af landbrugsstøtte området.

For det andet indebærer ændringsforslaget, at der kan ydes støtte til anskaffelse af nybyggede erhvervsjoller med indenbords motor. I det oprindelige forordningsforslag kan anskaffelsestilskud kun ydes til nybyggede erhvervsjoller med udenbords motor.

For så vidt angår ændringsforslagets baggrund henvises til den betænkning, som Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har afgivet til forordningsforslagets 2. behandling.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til nr. 1-5
De foreslåede ændringer indebærer, at erhvervsfremme af landbrugserhvervet udgår af forordningsforslaget. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug opretholdes for så vidt angår støtte til landbrug.

Til nr. 6
Den foreslåede ændring indebærer, at Landsstyret kan yde støtte til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, uanset om erhvervsjollen er udstyret med indenbords eller udenbords motor. Det oprindelige forordningsforslags krav om udenbords motor udgår således.

Til nr. 7-14
Der henvises til bemærkningerne til nr. 1-5.