25.oktober 2006

EM06/44

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Ane, Hansen, Inuit Ataqatigiit formand
Landstingsmedlem Kim Kielsen, Siumut , næstformand
Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut
Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut (Suppleant for Lars – Emil Johansen)
Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne


Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg har efter 1. behandlingen gennemgået forslaget med bemærkninger.

Høring af forslaget

For en gennemgang af høringssvarene og tidsfristen hertil henvises til forslagets almindelige bemærkninger. Udvalget finder det dog påkrævet at hæfte sig ved, at Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS) og Landbrugsrådet ikke har afgivet høringssvar. Udvalget finder, at erhvervet og de eksperter, der til dagligt beskæftiger sig med landbrugserhvervene er vigtige høringsparter, og der derved er en mulighed for, at Landstinget på et uoplyst grundlag må træffe beslutninger, der kan have en vidtgående betydning for landbrugserhvervet. Udvalget finde dette ganske uhensigtsmæssigt, eftersom forordningsforslaget også angår landbruget og skønnes at have en væsentlig påvirkning af dets betingelser.

Forslagets indhold.

Landstingsforordningen har til formål at udstikke en klar skillelinje mellem formål, hvortil der kan ydes erhvervsfremmelån, og formål, hvortil der kan ydes tilskud. Ligeledes er bestemmelserne om støtte til anskaffelse af nye og brugte fiskefartøjer blevet udskilt i en egen lovgivning. Forordningen er derfor målrettet til at yde lån og tilskud til landbrugserhvervet, lån til fiskerierhvervet og tilskud til fangst-/fiskerierhvervet her tænkes på erhvervsjoller. Dokumentationskravene til den enkelte låne /tilskuds ansøger er i forordningen ligeledes blevet skærpet. Der lægges således vægt på, om projekterne på sigt vil få en positiv samfundsøkonomisk effekt.

Forslagets tekniske udformning

Udvalget har fundet behov for en teknisk tilretning af forslagets § 10, stk. 2, og § 22, stk 1-2, blandt andet med henblik på at bringe den grønlandske og den danske version af forslaget i overensstemmelse med hinanden. Et enigt udvalg fremsætter til 2. behandlingen ændringsforslag i overensstemmelse hermed.

Udvalgets behandling af forslaget

Udvalget finder det indledningsvist positivt, at Landsstyret med dette forslag har taget initiativ til særskilt at regulere forholdene for jollefiskere – og fangere. Udvalget ser det også som en fordel, at alle fiskere og fangere uanset geografisk lokalisering ligestilles hvad angår adgangen til lån og støtte. Uagtet at Udvalget generelt anser bestemmelserne i forordningen hvad angår fiskeri og fangst som formålstjenstlige, er det Udvalget holdning at bestemmelsen om det alene fartøjer med udenbords motor jf. forordnings § 5, stk1, nr. 2, der kan nyde støtte bør udgå. I forbindelse med støtte til erhvervsjoller anser Udvalget det som fordelagtigt at ansøgere med ønske om en indenbords motor kan imødekommes i medfør af forordningen.

Ligeledes ser Udvalget en fordel i, at forordningsforslaget har udskilt det kommercielle og mere kapitaltunge kystnærefiskeri, således ordningen målrettes mod de økonomiske behov som jollefiskere og fangere har. Udvalget finder det i denne sammenhæng ærgerligt, at det ikke har været muligt inddrage de betragtninger og anbefalinger som rapporten Analyse af Fangererhvervet i Grønland i arbejdet med forordningsforslaget.

Udvalget bemærker, at forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der muliggør, at der fremover kan kræves dokumentation for ansøgers faglige kvalifikationer enten i form af søfartsbevis, landbrugsuddannelsesbevis eller udtalelse fra kommunens erhvervskonsulent, som godtgør, at ansøger er i stand til udøve en rentabel drift af den virksomhed, hvortil der søges lån.

Udvalget har i denne sammenhæng en forventning om, at Landsstyret i samarbejde med relevante fiskeri- og fangstorganisationer vil arbejde målrettet på at højne uddannelsesniveauet hos fangere og fiskere, således de kan imødekomme betingelserne i forordningen for at modtage støtte. Udvalget finder generelt set disse betingelser rimelige set i lyset af Revisionsudvalgets påpegninger om forvaltningen af ESU ordningen og de dertil knyttede lån.

Uagtet at udvalget skal udtrykke sin generelle tilfredshed med de dele af forordningen, der angår fiskeri og fangst, finder Udvalget anledning til at knytte særskilte kommentarer til forordningens landbrugsdel. Det er Udvalget bekendt, at Fåreholdernes Sammenslutning (SPS) og Landbrugsrådets bemærkninger grundet særlige omstændigheder i høringsfasen ikke blev inddraget i arbejdet med udformningen af forordningen.

Udvalget finder det ikke betryggende, at der indføres en ny lovgivning på landbrugsområdet, uden at bemærkningerne og rådgivningen fra de vigtigste aktører på landbrugsområdet er inddraget og belyst.

I sin skrivelse fra 24. august 2006 påpeger Fåreholdernes sammenslutning, at forordningsforslaget i sin nuværende form vil være forbundet med alvorlige økonomiske konsekvenser for erhvervet.

Landsstyret har bebudet, at det på forårssamlingen agter fremsætte et forslag til en ny landbrugspolitik. Det er Udvalgets holdning, at landbrugsdelen af forordningen bør udformes i lyset og på baggrund af det forslag til landbrugspolitik, som Landsstyret vil fremlægge for Landstinget på forårssamlingen.

Det er derfor Udvalgets holdning, at landbrugsdelen bør udtages af forordningsforslaget, og at der med udgangspunkt i den landbrugspolitik, der ønskes forelagt på Forårssamlingen i 2007 udarbejdes en særskilt forordning, der regulerer landbrugserhvervet.

Et enigt udvalg agter til 3. behandlingen af forslaget at fremsætte ændringsforslag i overensstemmelse hermed.

Udvalgets indstilling:

Et enigt udvalg fremsætter til 2. behandlingen vedhæftede ændringsforslag . Et enigt udvalg agter endvidere til 3. behandlingen at fremsætte et ændringsforslag, hvorved hhv. landbrugsdelen og kravet om udenbords motor i forordnings § 5, stk1, nr. 2, udtages.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg overgive nærværende forslag til 2. behandling.

 

Ane Hansen,
Formand


Kim Kielsen,
Næstformand


Augusta Salling

Vittus Mikaelsen

Jens B. Frederiksen