12. november 2006

EM 2006/111

 

Bemærkninger til forordningsforslaget


Almindelige bemærkninger

Landsstyret har til Landstingets efterårssamling 2006 fremsat et forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene (EM 2006/44). Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har imidlertid fremsat ændringsforslag hertil, der indebærer, at bestemmelserne om erhvervsfremme af landbruget udgår. Erhvervsfremme til landbruget reguleres herefter fortsat i den gældende landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Som konsekvens heraf foreslås det, at alle bestemmelser om erhvervsstøtte til fiskeri og fangst udgår af den gældende landstingsforordning, og at landstingsforordningens titel ændres til "Landstingsforordning om støtte til landbrug".

Endvidere foreslås det, at der i den gældende landstingsforordning (som fremover alene vil omhandle støtte til landbrug) indsættes en bestemmelse om debitorskifte svarende til § 29 i Landsstyrets forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene (EM 2006/44).

Endelig foreslås indsat en bestemmelse om, at erhvervsstøttelån forrentes og afdrages som fast forrentet annuitetslån. Bestemmelsen svarer til § 21, stk. 1, i Landsstyrets forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene (EM 2006/44). Med bestemmelsens indsættelse imødekommes et ønske fra Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, begrundet i, at Hjemmestyrets økonomiforvaltningssystem XAL kun kan håndtere annuitetslån.

For så vidt angår forslagets konsekvenser, samt høring m.v. henvises til de almindelige bemærkninger til EM 2006/44.

Hvad angår de administrative og økonomiske konsekvenser af at bibeholde en landstingsforordning om erhvervsstøtte for landbruget samtidig med, at der for fiskeri- og fangsterhvervet skal forvaltes efter den ny erhvervsfremmeforordning har Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplyst følgende:

Der skal fortages tilretninger i det nuværende lånemodul, samtidig med at det nugældende system opretholdes. Omkostningerne herved anslås af direktoratet til kr. 300.000.

Herudover vurderer direktoratet, at der sandsynligvis vil være behov for en betydelig informationsvirksomhed fra forvaltningen til erhvervsudøverne og andre brugere af ordningerne, specielt de kommunale erhvervschefer og –konsulenter, for at disse på en forsvarlig måde kan orientere sig i de 2 gældende forordninger på området.

Direktoratet forventer, at dette vil medføre meromkostninger på yderligere kr. 200.000, således at de samlede meromkostninger vil udgøre kr. 500.000, som der ikke er taget højde for i FFL07.

 

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser


Til § 1

Til nr. 1-8
Med vedtagelsen af EM 2006/44 reguleres erhvervsstøtte til fiskeri og fangst fra 1. januar 2007 i en særskilt landstingsforordning (Landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri og fangst). Som konsekvens heraf foreslås det, at alle bestemmelser om erhvervsstøtte til fiskeri og fangst udgår af den gældende landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, og at landstingsforordningens titel som konsekvens heraf ændres til "Landstingsforordning om støtte til landbrug".

Til nr. 9
Der kan ske debitorskifte af et eksisterende landbrugsstøtte lån, såfremt den nye låntager opfylder betingelserne for at modtage landbrugsstøtte lån.

Bestemmelsen fastslår alene, hvad der følger af almindelige obligationsretlige regler om debitorskifte. Det vil sige, at den nye debitor indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, der flyder af aftaleforholdet. Alene hvor Landsstyret tillader dette, kan der foretages ændringer i aftalen.

Til nr. 10
Der henvises til bemærkningerne til nr. 1-8.

Til nr. 11
Bestemmelsen svarer til § 21, stk. 1, i Landsstyrets forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene (EM 2006/44). Med bestemmelsens indsættelse imødekommes et ønske fra Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, begrundet i, at Hjemmestyrets økonomiforvaltningssystem XAL kun kan håndtere annuitetslån.

Til nr. 12-13
Der henvises til bemærkningerne til nr. 1-8.


Til § 2

Det foreslås, at forordningen skal træde i kraft den 1. januar 2007.