29. oktober 2006

EM 2006/35

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Familieudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning

om hjælp til personer med vidtgående handicap


Afgivet til 2. behandlingen af forordningsforslaget


Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Formand
Landstingsmedlem Emilie Olsen, personlig suppleant for Thomas Kristensen, begge Atassut
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Isak Davidsen, personlig suppleant for Tommy Marø, begge Siumut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Landstingets Familieudvalg har efter 1. behandlingen den 20. september 2006 gennemgået forslaget med bemærkninger.

Høringssvar

Familieudvalget har til brug for behandlingen af forslaget indhentet kopi af afgivne høringssvar. Familieudvalget kvitterer for bemærkningerne i høringssvarene.

Under hensyntagen til at høringen i vidt omfang har været gennemført i sommerferieperioden, finder Familieudvalget det ikke fuldt tilfredsstillende, at høringsfristen har været fastsat til mindre end fem uger. Det skal i denne sammenhæng endvidere fremhæves, at KANUKOKA først sender høringsmaterialet ud til kommunerne, når materialet foreligger komplet på grønlandsk og dansk, og at der er ekspeditionstid for henvendelser til og fra myndigheder.

Familieudvalget henstiller på denne baggrund til, at Landsstyreområdet fremover iagttager en mere rimelige høringsfrist.

Spørgsmål

Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget af 2 omgange rettet en række spørgsmål til Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen. Kopi af udvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag.

Bemærkninger til forslaget

Familieudvalget skal kvittere for Landsstyremedlemmets besvarelse af de relativt mange spørgsmål omkring forslaget. Landsstyremedlemmets besvarelse til definitionen af et beskyttet værksted tages til efterretning.

Familieudvalget skal bemærke, at forslaget betyder, at der sker en opstramning af kommunernes mulighed for at modtage driftstilskud til beskyttede værksteder. Det er blandt andet et krav, at der for brugerne skal være aktivitetstilbud med et beskæftigelsesmæssigt sigte. Det er endvidere afgørende, at det beskyttede værksted benyttes at brugere, der er omfattet af landstingsforordning om hjælp til vidtgående handicap, og at der sker produktion med salg for øje.

Familieudvalget har noteret sig, at forslaget ikke giver mulighed for, at kommunerne kan modtage driftstilskud til væresteder, dagcentre og aktivitetscentre.

Familieudvalget tager Landsstyremedlemmets besvarelse ad 14 – 20 om driftstilskud og personalenormering til efterretning.

Familieudvalget har med tilfredshed noteret sig, at Det Sociale Ankenævn for fremtiden bliver høringspart. Det er Udvalgets forventning, at Landsstyret tilsikrer, at ankenævnets sekretariat har de fornødne ressourcer til at løse denne yderligere opgave, uden at sagsbehandlingstiden påvirkes negativt.

Familieudvalget har stor interesse i at følge den konkrete virkning af dette forslag i forhold til de eksisterende tilbud for personer, der er omfattet af reglerne i landstingsforordning om personer med vidtgående handicap. Familieudvalget skal anmode om, at Udvalget senest ved udgangen af 2008 modtager en specifik redegørelse om forslagets konkrete virkninger i forhold til eksisterende tilbud på området. Familieudvalget skal venligst endvidere anmode om, at Udvalget senest ved udgangen af 2008 modtager en evaluering af de kommunale aktivitetstilbud for personer, der er omfattet af reglerne i landstingsforordning om personer med vidtgående handicap.

Familieudvalget har endvidere en løbende interesse at modtage årsrapporter til orientering fra Familiedirektoratet vedrørende de beskyttede værksteder, der modtager driftstilskud fra Familie- direktoratet. Familieudvalget sikres på denne vis et solidt indblik i aktiviteterne og forholdene på de beskyttede værksteder.

Familieudvalget er i lighed med Finansudvalget og Landsstyret bekendt med det stærkt stigende udgiftsniveau på handicapområdet. Et udgiftsniveau der tillige i 2006 kan sprænge de økonomiske rammer, såfremt der ikke handles aktivt.

Familieudvalget anser, at der ved helheds-, kvalitets- og nytænkning, kan findes frem til løsninger omkring det stigende udgiftsniveau på handicapområdet. Landsstyret kan eksempelvis være med til at styrke aktivitetstilbudene, livskvaliteten og integrationen for de

handicappede, hvis man i højere grad samarbejdede med erhvervslivet om et mere rummeligt arbejdsmarked. Dertil bør Landsstyret endvidere sikre, at reglerne på området ikke indeholder uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter kommunerne.

Med disse kortfattede bemærkninger skal Familieudvalget i enighed indstille forslaget til vedtagelse i den foreliggende form.

 

Agathe Fontain
Formand


Emilie Olsen for
Thomas Kristensen


Agnethe Davidsen


Isak Davidsen for
Tommy Marø


Astrid Fleischer Rex

Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pdf-format)

Bilag 4 (pdf-format)