16. oktober 2006

EM2006/34

Ændringsforslag

til

Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx måned 2006 om offentlig hjælp

Fremsat af Landsstyret til anden behandling.


Til § 13

1. Stk. 3, affattes således:
"Beløbet fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter og udfra fordelene ved eventuelt bofællesskab. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan som hovedregel maksimalt udgøre 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. dog stk. 4. "

2. Overskriften før § 01 affattes således:

"Lommepenge til patienter"

  3. Efter § 23 indsættes som ny paragraf:
"§ 01. Offentlig hjælp kan ydes som lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om ydelse af offentlig hjælp som lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark."


Til § 27

4. § 27, stk. 1, affattes således:
"§ 27. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt:
1)  Der må ydes en person hjælp på grund af pågældendes uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger.
2)  Der på det tidspunkt, da der søges om offentlig hjælp, foreligger forhold, der viser, at ansøgeren i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale den offentlige hjælp."


Til § 31

5. § 31, stk. 1, affattes således:
" § 31. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. april 2007."

 

 

Almindelige bemærkninger

Ændringsforslaget indeholder ændringer, som hovedsageligt er begrundet i Familieudvalgets betænkning efter forslagets første behandling i Landstinget.

Ændringsforslaget indfører desuden en hjemmel til at udbetale offentlig hjælp til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til § 5

Bestemmelsen svarer til § 4 i den gældende forordning.

Til stk. 1
Bestemmelsen giver det offentlige ret til at indtræde i krav, som modtageren har i henhold til ægteskabslovgivningen eller lov om børns retsstilling. Ved ydelse af offentlig hjælp overtager det offentlige forsørgelsen af modtageren og kan således gøre krav på tilbagebetaling af midler, som modtageren har modtaget til sit underhold. Det offentlige kan ved at indtræde i kravet forhindre, at bidragsberettigede anvender midlerne uretmæssigt.

Til stk. 2
Det offentlige er efter stk. 2 tillagt en selvstændig rettighed til at krave bidrag fastsat eller forhøjet. Denne rettighed er nødvendig for at sikre, at det offentlige ikke yder offentlig hjælp til personer, hvis underhold rettelig burde dækkes af en bidragspligtig. Den selvstændige ret til at kræve bidrag fastsat eller forhøjet er således nødvendig for at sikre det materielle indhold af bestemmelsen i stk. 1 i tilfælde, hvor bidragsberettigede bevidst undlader at kræve bidrag fastsat eller forhøjet hos bidragspligtige.


Til § 13, stk. 3.

Ændringen foretages for at henvisningen i paragraffen er korrekt.


Til § 01

Bestemmelsen indføres for at skabe tydelighed og klare retsregler vedrørende patienters retsstilling.

Til stk. 1
Bestemmelsen giver mulighed for at yde offentlig hjælp som lommepenge til patienter ved indlæggelse på sygehuse i Grønland og Danmark. Der findes allerede regler om dette i Familiedirektoratets cirkulære nr. 214 vedrørende ydelse af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark samt Familiedirektoratets cirkulære nr. 222 vedrørende ansøgning om og udbetaling af lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehus i Grønland. Bestemmelsen skal således alene hjemle allerede gældende regler om anvendelsen af offentlig hjælp.

Til stk. 2
Bestemmelsen forpligter Landsstyret til at fastsætte regler om ydelse af offentlig hjælp som lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse i Grønland og Danmark. Reglerne vil blive udstedt i bekendtgørelse om offentlig hjælp og udgøre en revision af de allerede gældende regler i cirkulærerne, som herefter vil bortfalde. Indskrivelse af reglerne om lommepenge til patienter, der er indlagt på sygehuse, i en bekendtgørelse frem for de gældende cirkulærer vil medføre en tydeliggørelse af de gældende regler. En bekendtgørelse vil medføre en forbedret retsstilling for potentielle modtagere, ligesom det vil gøre det lettere for de kommunale sagsbehandlere at anvende reglerne i praksis.


Til § 27

Til stk. 1
Det foreslås endvidere, at der sker en præcisering af, hvornår kommunalbestyrelsen kan kræve offentlig hjælp tilbagebetalt. Bestemmelsen angiver udtømmende de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at hjælpen skal betales tilbage.

Til nr. 1
Modtageren af offentlig hjælp vil have foretaget økonomiske uforsvarlige dispositioner, hvis modtageren af offentlig hjælp eksempelvis bruger en høj lønindtægt i løbet af kort tid og lønnen ved fornuftigt forbrug kunne havde dækket en længere periode, eksempelvis en fisker hvis løn skal dække 5 ugers sejlads og 5 ugers orlov, og vedkommende ikke kan få lønnen til at række hele orlovsperioden eller en person, der rejser på ferie til en anden kommune uden at have økonomiske midler nok til en returbillet.

En modtager af offentlig hjælp vil eksempelvis have foretaget uforsvarlige arbejdsmæssige dispositioner, hvis vedkommende bliver fyret på grund af, at han eller hun uden grund er udeblevet fra arbejde eller er mødt fuld på arbejde.

Til nr. 2
Der kan endvidere ydes offentlig hjælp mod tilbagebetaling, hvis modtageren af offentlig hjælp inden for kort tid selv vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Kort tid vil være en periode på mindre end en måned. Det er ikke meningen, at offentlig hjælp skal ydes mod tilbagebetaling.

Kommunalbestyrelsen skal i sin vurdering af om beløbet skal tilbagebetales tage hensyn til modtageren af offentlig hjælp og dennes families fremtidige muligheder for at få økonomien til at hænge sammen igen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere se på, om vedkommende tidligere har handlet uforsvarligt og om der er undskyldelige elementer for den uforsvarlige handlinger. Eksempelvis at modtageren af offentlig hjælp ikke er mødt på arbejde på grund af sygdom i familien.


Til § 31

Det foreslås, at forordningen træder i kraft den 1. april 2007