12. oktober 2006

EM 2006/34

 

BETÆNKNING

afgivet af Landstingets Familieudvalg

vedrørende

forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit (formand)
Landstingsmedlem Thomas Kristensen, Atassut (næstformand)
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Tommy Marø og Ruth Heilmann, suppleant, begge Siumut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Familieudvalget har efter 1. behandlingen under EM2006 gennemgået forslaget nærmere.

Høringssvar

Familieudvalget har til brug for behandlingen af forslaget indhentet kopi af afgivne høringssvar. Familieudvalget kvitterer for de mange værdifulde høringssvar.

Familieudvalget konstaterer, at forslaget har været sendt i høring 2 gange, hvilket isoleret set er positivt.

Under hensyntagen til høringsmaterialets omfang og kompleksitet, finder Familieudvalget det dog imidlertid ikke fuldt tilfredsstillende, at høringsfristen for de enkelte høringer har været fastsat til mindre end fem uger. Det skal i denne sammenhæng endvidere fremhæves, at KANUKOKA først sender høringsmaterialet ud til kommunerne, når materialet foreligger komplet på grønlandsk og dansk.

Forslaget er et klassisk eksempel på lovgivning, der skal administreres af de kommunale forvaltninger. Navnlig i disse tilfælde er det uhyre vigtigt, at forberedelsesprocessen iagttager den fornødne grundighed, således at de praktiske brugere af lovgivningen grundigt bliver taget i ed, og får lov til at overgive centralmyndighederne deres praktiske erfaringer.

Familieudvalget henstiller på denne baggrund til, at Landsstyreområdet fremover iagttager en mere rimelige høringsfrist.

Teknisk gennemgang af forslaget

Familieudvalget anmodede Landsstyreområdet for Familie og Justitsvæsen om at få stillet en embedsmand til rådighed for en teknisk gennemgang af forslaget. Anmodningen blev imødekommet, og Udvalget gennemførte en indholdsrig teknisk gennemgang af forslaget.

Spørgsmål

Til brug for behandlingen af forslaget anmodede Familieudvalget Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen om at besvare en række spørgsmål. Kopi af udvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget nød ved 1. behandlingen principiel opbakning fra alle partierne i Landstinget.

Familieudvalget tilslutter sig samstemmende forslagets bærende principper, hvorefter det økonomisk set altid skal kunne betale sig at arbejde. Den enkelte skal kunne forsørge sig selv, sin ægtefælle, og egne børn under 18 år. Alle skal omvendt skal have ret til offentlig hjælp, såfremt man er ude af stand til at forsørge sig. Hjælpen skal imidlertid ligge under det niveau, som man som mindstemål kan nå ved at arbejde.

Ved 1. behandlingen af forslaget blev fangere og fiskeres særlige forhold i relation til deres erhvervsudøvelse drøftet. Familieudvalget tager til efterretning, at fangere og fiskere ikke har en særstatus vedrørende forslagets bestemmelser om rettigheder og pligter i forhold til at kunne modtage offentlig hjælp. Måtte fangere og fiskere i kortere perioder være nødsaget til at modtage offentlig hjælp som engangstilskud, så er der mulighed for fastholde erhvervsjagtbeviset. Familieudvalget henviser til den mere uddybende redegørelse herom under besvarelsen af spørgsmål 2.

Måtte man i en anden sammenhæng arbejde for, at give fiskere og fangere eller andre grupper en særlig håndsrækning, må dette ske i en særlig lovgivning herom.

Familieudvalget påskønner, at Landsstyret og KAKUKOKA har fundet en løsning omkring forslagets økonomiske konsekvenser i relation til handleplaner.

Familieudvalget nærer store forhåbninger til brugen af handleplaner. I udviklings- og forbedringsøjemed kan handleplaner bidrage med nyttig og konstruktiv viden om den persongruppen, der modtager offentlig hjælp.

Familieudvalget forudser, at brugen af handleplaner vil blive noget uensartet. Familie- udvalget skal derfor anmode om, at blive holdt orienteret om Landsstyreområdets indhøstede erfaringer og viden omkring kommunernes brug af handleplaner.

Familieudvalget fremhæver, at forslaget cementerer, at enhver, der søger om offentlig hjælp, har ret til at modtage rådgivning om, hvordan de kan forbedre deres muligheder for at forsørge sig selv.

Der skal informeres grundigt om, at der i forslaget er fastsat regler om handleplaner, og at modtagere af offentlig hjælp i vid udstrækning har ret til at få udarbejdet en handleplan.

Familieudvalget har med udgangspunkt i spørgsmål 8 og 9 sammenholdt med besvarelserne fra Landsstyremedlemmet gennemført en nærmere drøftelse af sektortilsynet på det sociale område. Familieudvalget skal opfordre Landsstyreområdet til overfor Familieudvalget at stille forslag til, hvorledes tilsynet kan forbedres, og i hvilket omfang, der ses at være et behov for sanktionsbestemmelser overfor kommunerne.

Familieudvalget har aldrig modtaget et indblik i de tilsynsrapporter, der løbende sendes til kommunalbestyrelserne og Tilsynsrådet. Familieudvalget er ikke bekendt med, hvad Tilsynsrådet anvender tilsynsrapporterne til, og Familieudvalget har aldrig modtaget udtalelser og oplysninger fra Tilsynsrådet desangående. For at styrke Familieudvalgets indblik i forvaltningen af reglerne på det sociale område ønsker Familieudvalget fremover løbende at få tilsendt alle Familiedirektoratets tilsynsrapporter.

Familieudvalget tager til efterretning, at forslaget ikke hjemler dækning af udgifter i forbindelse med kistetransport.

Forslag til ændringer af forslaget

Familieudvalget ser frem til Landsstyremedlemmets tiltag i relation til de manglende bemærkninger til forslagets § 5. Et ændringsforslag til forslaget med tilhørende bemærkninger er en farbar mulighed.

Familieudvalget har bemærket, at der er uoverensstemmelse mellem bemærkningerne til og ordlyden af forslagets § 27, stk. 1, nr. 1. Med henvisning til Landsstyremedlemmets besvarelse af spørgsmål 16 fra Familieudvalget, så afventer Familieudvalget, at der fremsættes et ændringsforslag til bestemmelsen.

Et enigt Familieudvalg skal af hensyn til kommunernes mulighed for at forberede sig godt og grundigt til den nye lovgivning henstille til, at Landsstyret tilsikrer, at der fremsættes et ændringsforslag til forslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, hvorefter Landstingsforordningen træder i kraft den 1. april 2007 frem for den 1. januar 2007. En udsættelse af forordningens ikrafttræden vil være til gavn for alle, og bibringe både Landsstyreområdet for Familie og kommunerne den fornødne tid og forberedelse til at håndtere regelsættet.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Familieudvalg overgive forordningsforslaget til 2. behandlingen.

 

Agathe Fontain
Formand


Thomas Kristensen

Agnethe Davidsen


Tommy Marø
/v Ruth Heilmann


Astrid Fleischer Rex

Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)