5. november 2006

EM2006/53

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg

vedrørende

Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.
(Klar hjemmel til at sundhedsvæsenet kan opkræve betaling for ydelser m.m.)


Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling


Landstingets Sundhedsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut, formand
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut, næstformand
Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Landstingets Sundhedsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2006 gennemgået forordningsforslaget med bemærkninger.

Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar.

Udvalget har bemærket, at Kanukoka ikke har afgivet høringssvar og har derfor efterfølgende indhentet høringssvar fra Kanukoka. I svaret oplyser Kanukoka, at man ikke har afgivet høringssvar, fordi Landsforeningen har betragtet forslaget som en lovteknisk ændring af de nuværende regler og praksis på området og derfor ikke fundet anledning til at bemærke noget. Udvalget tager dette til efterretning.

Forslaget:

Det foreslås, at der ændres to paragraffer i Landstingsforordning om Sundhedsvæsnets ydelser: §24 stk. 2, der giver Landsstyret beføjelser til at fastsætte regler til, at der i ganske særlige tilfælde ydes tilskud til visse hjælpemidler anskaffet uden for Grønland. Landsstyret ønsker at ophæve denne hjemmelsbestemmelse, således Sundhedsvæsnet har kontrol med de hjælpemidler Sundhedsvæsnet betaler helt eller delvist. Denne kontrol foregår ved, at Sundhedsvæsnet indkøber hjælpemidlerne hos udvalgte udbydere i Danmark, hvor Sundhedsvæsnet er sikker på kvaliteten.

Endvidere ønsker Landsstyret at ændre §25. I den nuværende ydelsesforordning er Landsstyret bemyndiget til at indgå aftaler om levering af sundhedsvæsnets ydelser mod betaling i tilfælde, der ikke er omfattet af ydelsesforordningen. Det ønskes med forslaget præciseret, hvilke typer aftaler sundhedsvæsnet kan indgå. Endvidere foreslås en hjemmelsbestemmelse, der gør det muligt for Landsstyret i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om indgåelse af aftaler om færdigbehandlede patienters og plejepatienters ophold på Sundhedsvæsnets institutioner samt regler om vilkårene for levering af varer, hjælpemidler, sundhedsartikler samt andre ydelser.

Udvalgets behandling af forslaget:

Under behandlingen af forslaget i Landstinget opstod der en række spørgsmål fra ordførerne. Disse spørgsmål er efterfølgende besvaret af Landsstyremedlemmet i skrivelse af 12. oktober 2006.

Udvalget finder dette svar tilfredsstillende og har ikke yderligere kommentarer til forslaget. Besvarelsen er vedlagt betænkningen som bilag.

Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse i dets nuværende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Sundhedsudvalg overgive "Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v. (Klar hjemmel til at sundhedsvæsenet kan opkræve betaling for ydelser m.m.)" til 2. behandling.

 

Jens Lars Fleischer, Formand

Godmand Rasmussen

Vittus Mikaelsen

Juliane Henningsen

Astrid Fleischer Rex

Ilanngussaq (pdf-format)