10. januar 2006

VM 2006/10

 

Bemærkninger til lovforslaget

 

Almindelige bemærkninger

Lovforslagets baggrund

Som led i overdragelsesaftalen mellem det tidligere landsstyre og Arctic Travel Group om overdragelse af aktiverne i Arctic Umiaq Line A/S forpligtede det tidligere landsstyre sig til at fremsætte forslag om, at de ansatte ombord på Arctic Umiaq Line A/S’s passagerskibe, som sejler i krydstogtsejlads eller i kombinationssejlads, skal have nedsat deres samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst (nettoløn).

Det nye Landsstyre står naturligvis ved denne aftale.


Lovforslagets indhold

Det følger af indkomstskattelovens § 34 b, at en person, der erhverver lønindkomst ved tjeneste om bord på et passagerskib med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, der er indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister og som sejler i krydstogtssejlads får nedsat den samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst.

Det foreslås, at bestemmelsen om nettoløn i indkomstskattelovens § 34 b udvides til også at gælde personer, der gør tjeneste på grønlandske passagerskibe, med en bruttotonnage på 1.100 og derover, der sejler i kombinationssejlads, således at besætningsmedlemmerne på Sarfaq Ittuk og Sarpik Ittuk, ligestilles dermed skattemæssigt med besætningsmedlemmer, der sejler krydstogtsejlads med Disko II.

For at sidestille besætningsmedlemmer, der arbejder på skibe registreret i nettolønsregistret med besætningsmedlemmer, der arbejder på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister efter § 34 a, foreslås det, at det også skal være en betingelse for nettolønsordningen efter § 34 b, at der mellem rederi og den faglige organisation skal være indgået overenskomster, der udtrykkeligt angiver, at de omfatter beskæftigelse på passagerskibe, der er registreret i Skattedirektoratets nettolønsregister.

Landsstyret vil fastsætte nærmere regler for til- og afmelding for dette register, herunder at det er ejeren af skibet, der hæfter for, at betingelserne for optagelse og forbliven i registret er opfyldt. Ejerens overtrædelse af disse betingelser får således ikke indvirkning på besætningsmedlemmernes skatteforhold, før skibet rent faktisk slettes fra registret.

Som bestemmelsen er udformet vil alle rederiers passagerskibe med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, der sejler i kombinationssejlads eller krydstogtsejlads, kunne blive omfattet af nettolønsordningen. Dette gælder også udenlandske rederier, såfremt kombinationssejladsen eller krydstogtsejladsen drives fra et fast driftssted i Grønland, og sejladsen drives med grønlandske passagerskibe.

Ved kombinationssejlads forstås sejlads, hvor passagerskibet sejler i rutefart med både turister, der har købt en kombineret fly- og skibsbillet, som led i en pakkerejse fra Danmark, Færøerne eller udlandet og lokalpassagerer, der alene ønsker at sejle internt i Grønland.


Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:

Det vurderes, at udvidelsen af nettolønsordningen for ansatte, der gør tjeneste på grønlandske passagerskibe, der sejler i kombinationssejlads, vil medføre et tab af skatteprovenu i størrelsesordenen 5 mio. kr. fordelt med ca. 1,3 mio. kr. til landskassen og ca. 3,7 mio. kr. til kommunerne i form af mindre provenu fra kommunale og fælleskommunale skatter. Dette bør naturligvis ses i sammenhæng med at aktiviteten og dermed skatteprovenuet antageligt vil falde bort, hvis der ikke etableres den foreslåede nettolønsordning.

Samtidig med nærværende forslag fremlægges forslag om ændring af landstingslov om havneafgift- og krydstogtpassagerafgift. Ifølge dette forslag forhøjes krydstogtpassagerafgiften, ligesom den udvides til også at omfatte turistpassagerer på Sarfaq Ittuk og Sarpik Ittuk, hvilket hidtil ikke har været tilfældet. Merprovenuet på krydstogtpassagerafgiften ved udvidelsen med turistpassagerer er anslået til 1,3 mio. kr., hvorefter nettoprovenutabet for de offentlige kasser under ét kan opgøres til ca. 3,7 mio. kr.


Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.


Miljø- og naturmæssige konsekvenser:

Lovforslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser.


Administrative konsekvenser for borgerne:

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.


Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:

Lovforslaget har ikke rigsfællesskab eller selvstyreaspekter.


Høring af myndigheder og organisationer:

Forslaget har været sendt til høring i Økonomidirektoratet, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, Greenland Tourism, KANUKOKA og SIK.

Høringssvarene er tilstillet Skatte- og Afgiftsudvalget og har i øvrigt ikke givet anledning til ændringer i forslaget.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Det foreslås, at personer, der gør tjeneste ombord på skibe, der er tilmeldt Skattedirektoratets nettolønsregister, får nedsat deres samlede skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne lønindkomst, jf. stk. 3.

Det er en betingelse for nedsættelsen, at der er tale om et grønlandsk passagerskib med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, som sejler i krydstogtsejlads eller i kombinationssejlads. Det er uden betydning om denne sejlads foregår i eller uden for grønlandsk territorialfarvand.

I stk. 2 defineres, hvad der forstås ved kombinationssejlads.

Ved krydstogtsejlads forstås sejlads, hvor passagerskibet ikke sejler i rutefart, og som ikke har det primære formål at transportere passagerer fra en havn til en anden. Det primære formål for passagererne vil typisk være fornøjelse og rekreation, ligesom det typisk vil være en turistmæssig attraktion i sig selv, at være passager ombord på et krydstogtskib. Definitionen på krydstogtsejlads er således identisk med den tilsvarende definition i § 1, stk. 2 i landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift. At passagerskibet i begrænset omfang medtager passagerer, hvis formål alene er transport fra en havn til en anden, ændrer ikke passagerskibets sejlads som krydstogtsejlads.

Udgår et passagerskib periodisk af krydstogtsejlads eller kombinationssejlads med henblik på primært at transportere passagerer fra en havn til en anden eller fra et sted til et andet, vil en sådan sejlads ikke være omfattet af bestemmelsen, hvorfor der skal indeholdes A-skat i de udbetalte hyrebeløb for en sådan sejlads.

Ved et grønlandsk rederi forstås her en rederivirksomhed, et partsrederi eller et rederiaktieselskab, der er fuldt skattepligtig til Grønland efter § 1, eller begrænset skattepligtig efter § 2 i indkomstskatteloven.

Kravet om, at det skal fremgå af overenskomsterne, at de kun gælder for beskæftigelse på skibe, der er optaget i nettolønsregistret, medfører, at der skal indgås nye overenskomster, når et skib overflyttes til nettolønsregistret. Overenskomster vedrørende løn- og arbejdsvilkår for ansatte på skibe i nettolønsregistret kan indgås med flere faglige overenskomster samtidigt. Løn- og arbejdsvilkår for ansatte, der herefter ikke er omfattet af en overenskomst, må aftales mellem den enkelte ansatte og det pågældende rederi eller den, dette bemyndiger hertil.

Ved lønindkomst forstås her enhver skattepligtig indtægt i form af penge eller penges værdi, herunder hyre, lønning og andet arbejdsvederlag, provision, drikkepenge og lignende, som den ansatte erhverver i forbindelse med sit arbejde eller tjeneste ombord. Hertil henregnes også beløb, der udbetales den ansatte under midlertidige ophold i land, samt dagpenge, som rederen udbetaler efter lovgivningen om dagpenge ved sygdom eller fødsel, og bjærgeløn.

Kostpenge, der udbetales i stedet for fri kost ombord, skal ligeledes medregnes til lønindkomsten med det faktisk udbetalte beløb.

Lønindkomst erhvervet ombord omfatter også løn, der erhverves ved tjeneste ombord i den tid passagerskibet ligger ved land under bygning, reparation eller midlertidig oplægning. Det gælder således alene skibsbesætningen.

Endelig foreslås det, at Landsstyret kan fastsætte de nærmere regler for til- og afmelding i nettolønsregistret, herunder at det er ejeren af skibet, der har ansvaret for at betingelserne overholdes, og at det alene vil være skibets ejer, som en eventuel foranstaltning retter sig imod.

Ejerens eventuelle overtrædelse vil ikke påvirke besætningsmedlemmernes ret til skattemæssig nettoløn med tilbagevirkende kraft, idet besætningsmedlemmerne vil være omfattet af nettolønnen indtil skibet slettes i nettolønsregistret, hvilket ikke kan ske med tilbagevirkende kraft.

 

Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006.