14. maj 2006

VM 2006/10

 

BETÆNKNING

afgivet af

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg


vedrørende


Forslag til landstingslov om ændring af  landstingslov om indkomstskat
(Nettoløn for personer, der erhverver lønindtægt fra passagerskibe, som er optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister )

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut, formand
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Lars Emil Johansen, Siumut
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne
Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut - Suppleant


Skatte- og Afgiftsudvalget har efter 1. behandlingen under VM2006 gennemgået nærværende lovforslag med bemærkninger.


Forslagets indhold

Landsstyret ønsker med nærværende forslag at skabe mulighed for at udbetale nettoløn til besætningerne på en række grønlandske passagerskibe, som sejler i krydstogtsejlads eller kombinationssejlads.

Ved kombinationssejlads forstås sejlads med passagerer, der har købt en kombineret fly- og skibsbillet som led i et rejsearrangement fra Danmark, Færøerne eller udlandet, og hvor der, når der er ledig kapacitet, udbydes billetter til passagerer, der skal transporteres internt i Grønland.

Forslaget har baggrund i salget i november 2005 af en række af Arctic Umiaq Lines skibe til Arctic Travel Group (ATG) til overtagelse pr. 1. april 2006. Den ved salget aftalte købesum blev fastsat under forudsætning af, at der i Grønland gennemføres en ordning, således at besætningsmedlemmer på de erhvervede skibe vil være underlagt en skattemæssig nettolønsordning.

Der er i forvejen under visse særlige forudsætninger adgang til at udbetale nettoløn til besætningerne ombord på DIS-registrerede godsskibe og passagerskibe, jf. Indkomstskattelovens § 34 a.


Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af de afgivne høringssvar. Forslaget blev sendt i høring den 17. december 2005 med svarfrist den 21. december 2005.

Udvalget har bemærket sig, at flere af høringsparterne har givet udtryk for, at høringsfristen har været meget kort. Idet Skatte- og Afgiftsudvalget anerkender, at Landsstyret grundet nyvalg til Landstinget kun har haft kort tid til det lovforberedende arbejde, finder Udvalget, at det er uheldigt, at høringsfristen ikke har været længere. Udvalget henstiller til Landsstyret, at der generelt fastsættes høringsfrister, der er udmålt således, at høringsparterne har rimelig lejlighed til at sætte sig ind i høringsmaterialet, da formålet med høringsrunden ellers forspildes.

På baggrund af 1. behandlingen i Landstingssalen af nærværende forslag har Landsstyret anmodet Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), arbejdsgiverforeningen ILIK og Arctic Umiaq Line/ATG om at fremføre eventuelle kommentarer til lovforslaget. Efter anmodning fra Skatte- og Afgiftsudvalget er tilsvarende anmodninger fremsendt til SIK og APK. De modtagne kommentarer og tilkendegivelser har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger under udvalgsbehandlingen.

Skatte- og Afgiftsudvalget har endelig bemærket sig, at KANUKOKA i sit høringssvar har givet udtryk for, at foreningen på kommunernes vegne vil kræve kompensation for kommunernes andel af det af nærværende forslag resulterende faldende skatteprovenu i de kommende bloktilskudsforhandlinger. Eftersom Landskassen umiddelbart står til at blive holdt delvis økonomisk skadesløs via den forventede forhøjelse af havne- og krydstogtsafgifterne (VM06/11) finder Skatte- og Afgiftsudvalget, at KANUKOKAS krav er umiddelbart berettiget. Da Skattedirektoratet imidlertid den 24. februar 2006 har oplyst til Udvalget, at kommunernes provenutab vil indgå i bloktilskudsforhandlingerne imellem KANUKOKA og Landsstyret, ser Udvalget ikke grundlag for at foretage yderligere i dette spørgsmål på nuværende tidspunkt.


Forslagets økonomiske virkninger

Landsstyret forventer, at nærværende forslag vil medføre et provenutab for de offentlige kasser på 5 mio. kr. årligt, fordelt på 1,3 mio. kr. til Landskassen og 3,7 mio. kr. til kommunerne.

Såfremt Landstinget også vedtager Landsstyrets forslag om ændring af havne- og krydstogtspassagerafgift (VM06/11), som forventes et give et årligt merprovenu på 4,3 mio. kr., må der samlet i alt forventes et årligt provenutab for de offentlige kasser på 700.000 kr.


Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Augusta Salling,
Formand


Agnethe Davidsen

Agathe Fontain

Lars-Emil Johansen

Lene Knüppel