10. januar 2006

VM 2006/11

 

Bemærkninger til lovforslaget

 

Almindelige bemærkninger

Lovforslagets baggrund:

Landstinget vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe fra en tonnageafgift til en passagerafgift, således at der fra 1. januar 2003 skulle betales en afgift på 300 kr. pr. krydstogtpassager ombord på krydstogtskibe, som anløber en havn i Grønland, ligger på red ud for samme eller ilandsætter passagerer på kysten.

Omlægningen af afgiften har medført, at krydstogtskibene i langt højere grad end tidligere anløber havne i Grønland, idet afgiften pr. krydstogtpassager er den samme, uanset om krydstogtskibet anløber en eller flere havne under togtet. Dette har medført en større omsætning i land til gavn for de lokale butikker og handlende.

Med henblik på at øge omsætningen og indtægterne fra turisme, og dermed medvirke til en mere selvbærende økonomi, har Greenland Tourism, Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked og Skattedirektoratet indledt et samarbejde med henblik på at vurdere, hvilke muligheder der er for dels at udvikle den nuværende form for turisme, dels at udvikle nye former for turisme.

I denne forbindelse har parterne vurderet, at krydstogtafgiften kan bære en forhøjelse på 150 kr. pr. krydstogtpassager, uden at dette vil påvirke det fremtidige forventede forøgede anløb af krydstogtskibe. Krydstogtturismen henvender sig således primært til et meget købekraftigt publikum, hvor oplevelserne er i centrum, og prisen er af mindre betydning. Passagerafgiften er i den forbindelse en marginal del af den samlede pris.

Endelig foreslås det, at der indføres en tilsvarende afgift for passagerer, der køber en kombineret skibs- og flybillet som led i et rejsearrangement, der udgår fra Danmark, Færøerne eller udlandet, når passagerskibet sejler i kombinationssejlads. Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat (nettolønsordningen).


Lovforslagets indhold:

Lovforslaget indebærer med virkning fra 1. april 2006, at krydstogtpassagerafgiften forhøjes fra 300 kr. til 450 kr. pr. krydstogtpassager samt, at der indføres en afgift ligeledes på 450 kr. pr. passager, der deltager i kombinerede rejsearrangementer, der udgår fra Danmark, Færøerne eller udlandet.


Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:

Antallet af krydstogtpassagerer er vokset fra 9.500 i 2003 til ca. 15.600 i 2004. For 2006 anslås det, på baggrund af oplysninger fra de største agenter og turoperatører, at der som minimum vil ankomme det samme antal krydstogtpassagerer som i 2004, og sandsynligvis omkring 20.000. Antallet af passagerer, der deltager i rejsearrangementer, der udgår fra Danmark, Færøerne eller udlandet, forventes at udgøre ca. 3.000 i 2006.

Lovforslaget forventes således at indbringe et årligt merprovenu på ca. 4,3 mio. kr. for landskassen.


Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:

Lovforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.


Miljø- og naturmæssige konsekvenser:

Lovforslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser.


Administrative konsekvenser for borgerne:

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.


Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:

Lovforslaget har ikke rigsfællesskabsaspekter, men vil medvirke positivt til at skabe en selvbærende økonomi i Grønland.


Høring af myndigheder og organisationer:

Lovforslaget har været sendt til høring i Økonomidirektoratet, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, Greenland Tourism og KANUKOKA, der ikke har haft bemærkninger til lovforslaget.

Høringssvarene er tilstillet Skatte- og Afgiftsudvalget og har i øvrigt ikke givet anledning til ændringer i forslaget.

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at der indføres en afgift på 450 kr. pr. passager på passagerskibe, der sejler i kombinationssejlads, når passagererne deltager i kombinerede rejsearrangementer, som udgår fra Danmark, Færøerne eller udlandet.

Ved kombinationssejlads forstås sejlads med passagerer, der har købt en kombineret fly- og skibsbillet, som led i et rejsearrangement fra Danmark, Færøerne eller udlandet, og hvor der, når der er ledig kapacitet, udbydes billetter til passagerer, der skal transporteres internt i Grønland. Denne definition svarer til forslaget til § 34 b, stk. 2, i landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat; VM 2006/10.


Til nr. 2

Det foreslås, at afgiften pr. krydstogtpassager forhøjes med 150 kr. til 450 kr. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger.


Til nr. 3

Det foreslås, at adgangen til at indgå aftale med Skattedirektoratet om afregning af afgiftstilsvaret på anden måde, end den i stk. 2 fastsatte, udvides til også at kunne finde anvendelse for passagerskibe, der sejler i kombinationssejlads.


Til § 2

Det foreslås, at loven skal træde i kraft 1. april 2006.