11. januar 2006

VM 2006 / 15

 

Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger


1. Indledning:

Efter ikraftsættelsen af den seneste landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland pr. 1. januar 2002, er der konstateret en uhensigtsmæssighed med hensyn til registrering af næringsdrivende i selskabsform i Grønlands Erhvervsregister. Problemet er, at der i dag ikke er en kobling mellem retten til at drive næring i Grønland og pligten til at tilmelde sig Grønlands Erhvervsregister for så vidt angår selskaber.

Det er ligeledes fundet behov for at kunne ligestille fysiske og juridiske personer med hensyn til at kunne drive de i § 11 nævnte former for næringsvirksomhed uden for fast forretningssted.

I forbindelse med særlige arrangementer mv. rettet mod turister, fx anløb af krydstogtskibe, er der fundet behov for, at Landsstyret bemyndiges til at kunne fastsætte nærmere bestemmelser om undtagelse af næringsvirksomhed.


2. Forslagets hovedpunkter:

Forslaget indeholder et krav om, at de i § 5 nævnte selskaber tilmeldes Grønlands Erhvervsregister, for at drive næringsvirksomhed. Den foreslåede ændring forventes at lede til en effektivisering af registeret ved at få så mange tilmeldinger fra selskaberne som muligt.

Yderligere ønskes det gjort muligt at etablere særlige salgsudstillinger uden for fast forretningssted for at kunne sælge mere effektivt til turister.

Muligheden for etablering af salgsudstillinger uden for fast forretningssted i forbindelse med salg til turister, eksempelvis i forbindelse med anløb af krydstogtsskibe, er specielt ønsket af Greenland Tourism & Business Council A/S for at forøge det udbytte, vi samfundsøkonomisk kan opnå ved anløb af krydstogtsskibe og andre større turistbegivenheder.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:

Ændringen forventes at medføre, at Grønlands Erhvervsregister vil give et mere korrekt billede af erhvervslivet i Grønland.

Det vil blandt andet indebære, at det bliver lettere for offentlige myndigheder at indhente informationer om specifikke selskaber.

Ændringen af mulighederne for at kunne arrangere salgsudstillinger uden for fast forretningssted forventes hverken at få administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:

Der forventes ikke øget administrativ belastning for selskaberne ved, at der i landstingslov om næringsvirksomhed laves en kobling med krav til selskaber om at være tilmeldt Grønlands Erhvervsregister og retten til at drive næring i Grønland.

For erhvervslivet vil ændringen af reglerne om registrering af selskaber i Grønlands Erhvervsregister, som betingelse for at drive næring, lette søgningen via internetsiden for Grønlands Erhvervsregister efter samarbejdspartnere med videre. I takt med at det offentlige i større udstrækning anvender grundregistreringerne i registeret, vil ændringen desuden medføre, at de erhvervsdrivende ikke i så mange tilfælde som hidtil skal afgive basisoplysninger, de offentlige myndigheder allerede er i besiddelse af.

For erhvervslivet forventes ændringen i mulighederne for at etablere salgsudstillinger uden for fast forretningssted i forbindelse med turistbesøg at kunne føre til en mérindtjening.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:

Forslaget medfører ikke ved forslaget natur- eller miljømæssige konsekvenser.


6. Administrative konsekvenser for borgerne:

Forslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:

Der er ikke med forslaget administrative byrder for Rigsmyndighederne.

Både ændringerne i forhold til effektiviseringen af Grønlands Erhvervsregister og med udnyttelse af mulighederne for mérsalg til turister ligger i tråd med Selvstyrekommissionens betænkning.


8. Høring af myndigheder og organisationer:

Forslaget med bemærkninger har været til høring hos Grønlands Arbejdsgiverforening, ILIK, NUSUKA, KANUKOKA, Greenland Tourism & Business Council, Økonomidirektoratet og Politimesterembedet. Høringsparterne havde ingen bemærkninger til forslaget.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Ved ændringen gøres retten til at drive næring for aktie-, anparts- og andelsselskaber betinget af, at de er tilmeldt Grønlands Erhvervsregister.


Til nr. 2

Bestemmelsen har til formål, at sikre samme retsstilling for virksomheder under stiftelse som etablerede virksomheder med hensyn til krav om tilmelding til Det Grønlandske Erhvervsregister.


Til nr. 3

Det gøres til en betingelse for andre selskaber med begrænset ansvar, herunder selskaber med vekslende medlemstal eller vekslende kapital, foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner, hjemmehørende i Danmark, på Færøerne eller i Grønland at drive næringsvirksomhed i Grønland, at de er tilmeldt Grønlands Erhvervsregister. I henhold til § 3, stk. 1, nr. 2, i landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister tilmeldes juridiske personer eller filialer af udenlandske juridiske personer Det Grønlandske Erhvervsregister. Danske og færøske selskaber opfattes i denne sammenhæng ikke som udenlandske juridiske personer.


Til nr. 4

For filialer af udenlandske selskaber mv. gøres det nu til en betingelse for at drive næringsvirksomhed i Grønland, at de er tilmeldt Grønlands Erhvervsregister.


Til nr. 5

Ændringen ligestiller fysiske og juridiske personer med hensyn til at kunne drive de i § 11 nævnte former for næringsvirksomhed uden for fast forretningssted. Både virksomheder og enkeltpersoner bør kunne oppebære indtægter på salg af varer og tjenesteydelser uden for fast forretningssted.


Til nr. 6

Landsstyret bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser om undtagelse af næringsvirksomhed i forbindelse med særlige arrangementer mv. rettet mod turister fra bestemmelserne i denne lov. Bemyndigelsen giver landsstyret adgang til at kunne foretage nærmere regulering af de i § 13 anførte aktiviteter i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med bl.a. anløb af krydstogtskibe.

 

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft pr. 1. april 2006, således at specielt turistbranchen får mulighed for at forberede udnyttelsen af de muligheder, den under § 1, nr. 4, nævnte ændring giver for en yderligere markedsføring over for turister.