12. maj 2006

FM 2006/20

 

Ændringsforslag

til

 

Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler

 

Fremsat af Landsstyret til anden behandlingen.

 

1. I § 4 indsættes som nyt stykke:
"Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der ydes tilskud til Avalak.".

2. I § 8 indsættes som nyt stykke:
"Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om behandling af klager over afgørelser truffet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer om videre fordeling af tilskud.".

 

Bemærkninger

Til nr. 1

Bestemmelsen indebærer, at der kan ydes tilskud fra tips- og lottomidlerne til Avalak (tidligere DKIK), uanset denne forening har hjemsted i Danmark.

Forslaget skal ses på baggrund af betænkning afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til 2. behandling af forslaget til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler, hvor det bl.a. fremgår, at udvalget mener, at medmindre Avalak kan søge om midler hos DUF, bør der foretages ændringer i forslaget, således at det sikres, at Avalak kan søge tips- og lottomidler i Grønland.

 

Til nr. 2

Med bestemmelsen bemyndiges Landsstyret til at fastsætte nærmere regler om behandling af klager over afgørelser truffet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer om videre fordeling af tilskud.

Landsstyret kan herunder fastsætte regler om, at klagesagerne skal behandles af et nævn, eksempelvis sammensat af repræsentanter fra de tre organisationer og en repræsentant for Hjemmestyret. Der kan endvidere fastsættes regler om sekretariatsbetjening og lignende bestemmelser af betydning for nævnets behandling af klagesagerne.

Forinden fastsættelse af sådanne regler, vil optaget drøftelser med de tre berørte organisationer med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og effektiv behandling af klagesagerne.

Forslaget skal ses på baggrund af betænkning afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til 2. behandling af forslaget til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler, hvor det bl.a. fremgår, at udvalget indstiller, at der sikres en effektiv klageinstans.