17. marts 2006

FM 2006/20

 

Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger

1. Baggrund for forslaget

På Landstingets efterårssamling 2004 blev det som dagsordenens punkt EM 2004/68 besluttet, at landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler skulle ændres således, at Sorlak bemyndiges til at forestå fordelingen af tips- og lottomidlerne til børne- og ungdomsforeningerne. Herved ligestilles Sorlak med Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland, der forestår fordelingen af tilskuddene til henholdsvis breddeidrætten, herunder ældre- og handicapidrætten, og talent- og eliteidrætten.

I sammenhæng med beslutningen om at overføre alle opgaver med fordeling af midlerne til børne- og ungdomsforeningerne til Sorlak, har Landsstyret fundet det relevant at foreslå en række ændringer, der dels bygger på erfaringerne fra de første syv år Hjemmestyret har haft ansvaret for fordeling af tips- og lottomidlerne og dels har et ressourcebesparende sigte.

Det daværende Landsstyre fremsatte nærværende forslag til EM 2005. Forslaget bortfaldt, da der blev udskrevet valg til Landstinget. Forslaget har siden undergået enkelte ændringer af sproglig og præciserende karakter.


2. Hovedpunkter i forslaget

a) Gældende ret

I henhold til den danske lov om visse spil, lotterier og væddemål overfører Dansk Tipstjeneste A/S hvert år sit overskud af omsætningen i Grønland fra tips- og lottospil til Hjemmestyret. Landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, som er ændret ved landstingslov nr. 4 af 21. maj 2004, udgør det lovmæssige grundlag for fordelingen af denne andel.

I medfør af landstingsloven forestås fordelingen af midlerne til breddeidrætten, herunder ældre- og handicapidrætten, samt talent- og eliteidrætten af Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland. Loven indeholder ikke en tilsvarende mulighed for at overlade opgaven med fordeling af midlerne til børne- og ungdomsformål til Sorlak, ligesom der ikke er bestemmelser om, hvad der skal ske, såfremt en af organisationerne ikke længere ønsker eller ikke er i stand til at varetage opgaven med fordelingen.

I henhold til landstingslovens § 4 nedsætter Landsstyret et tipsmiddelnævn. Tipsmiddelnævnet, der består af 6 medlemmer udpeget af landsstyremedlemmerne for kultur, uddannelse, forskning og kirke, sociale anliggender, sundhed samt miljø og natur, rådgiver og afgiver indstilling til Landsstyret i forbindelse med fastsættelse af regler for administration, regnskabsaflæggelse, revision og betingelser for ydelse af tilskud. Tipsmiddelnævnet nedsættes efter nyvalg til Landstinget. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Det skønnes, at dette arbejde i gennemsnit svarer til en medarbejders arbejde i 2-3 uger om året.

Landstingsloven indeholder ikke regler om sagernes behandling i de organisationer, der forestår den videre fordeling af tips- og lottomidlerne til de endelige modtagere, ligesom der kun i begrænset omfang er fastsat regler om tilsyn med organisationernes fordeling af tilskuddene.

b) Forslaget

Med forslaget bliver hele opgaven med fordeling af puljen til børne- og ungdomsforeninger henlagt til Sorlak, således som det blev besluttet på Landstingets efterårssamling 2004, EM 2004/68.

Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland og Sorlak er private organisationer, som gerne vil påtage sig opgaven med fordeling af tips- og lottomidlerne. Det kan dog ikke udelukkes, at en eller flere af organisationerne på et senere tidspunkt ønsker at frasige sig opgaven, eksempelvis som led i en organisationsændring, eller fordi de af andre årsager bliver ude af stand til at løfte opgaven, eksempelvis som følge af betydelige og længerevarende interne uoverensstemmelser. For at kunne håndtere sådanne sager foreslås, at Landsstyret i disse tilfælde får mulighed for at overtage administrationen.

Med henblik på ressourcebesparelse foreslås Tipsmiddelnævnet nedlagt. Forslaget har været drøftet på et møde i nævnet og nævnets daværende medlemmer ville ikke modsætte sig en nedlæggelse. Det er Landsstyrets opfattelse, at Tipsmiddelnævnet har været en nyttig og konstruktiv medspiller ved Hjemmestyrets overtagelse af tips- og lottoområdet. Efterhånden som de grundlæggende administrative procedurer m.v. er indarbejdet hos foreninger m.v. og i Hjemmestyret, finder Landsstyret dog, at de ressourcer, som i dag anvendes i forbindelse med Tipsmiddelnævnet, kan anvendes mere hensigtsmæssigt til bl.a. overdragelse af opgaven med fordeling af midlerne til børne- og ungdomsforeninger til Sorlak. Det er Landsstyrets vurdering, at de centrale dele af Tipsmiddelnævnets arbejdsopgaver kan erstattes af de høringer, som gennemføres i forbindelse med udstedelse af regler m.v., ligesom Landsstyret til enhver tid er villig til at drøfte konkrete spørgsmål vedrørende fordelingerne, som måtte blive rejst af interesserede parter.

Herudover foreslås, at landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, landstingslov om offentlighed i forvaltningen og landstingslov om Landstingets Ombudsmand skal finde anvendelse på sager omfattet af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler. Herved fastlægges, at sager vedrørende fordeling af tips- og lottomidler, som behandles af Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland eller Sorlak, er undergivet de almindelige forvaltningsretlige krav til sagers behandling i den offentlige forvaltning.

Med udgangspunkt i, at tips- og lottomidlerne er offentlige midler, der indtægts- og udgiftsføres i Landstingets finanslov, foreslås bestemmelser, der giver Landsstyret mulighed for at udøve tilsyn i forhold til fordelingen af midlerne. Blandt andet skal organisationerne, som forestår fordeling af tips- og lottomidler, sende deres årsregnskaber til Landsstyret sammen med en opgørelse over det foregående kalenderårs fordeling af puljerne.

Af overskueligheds hensyn foreslås reglerne vedrørende bemyndigelser til Landsstyret samlet i en bestemmelse, ligesom karakteren af bemyndigelserne foreslås præciseret.

Endelig er der foreslået visse ændringer af sproglig og teknisk karakter.

Henset til det samlede omfang af de foreslåede ændringer, har Landsstyret fundet det rigtigst at fremsætte et forslag til en ny landstingslov på området. Herved sikres, at landstingsloven fortsat vil være nem at anvende.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Det skønnes, at forslaget om nedlæggelse af Tipsmiddelnævnet vil medføre besparelser i størrelsesordenen 5-10.000 kr. pr. år som følge af sparede udgifter til vederlag til nævnets medlemmer og godtgørelse af merudgifter til rejser. Besparelsen skal omfordeles indenfor hovedkonto 40.14.28, Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk Tipstjeneste A/S.

Endvidere skønnes en nedlæggelse af Tipsmiddelnævnet i begrænset omfang at frigøre administrative ressourcer. Samtidig vil overførsel af hele opgaven med fordeling af midlerne til børne- og ungdomsforeningerne til Sorlak indebære mindre administrative lettelser. Samlet skønnes de administrative besparelser for Hjemmestyret at svare til mindre end 0,1 årsværk i finanslov 2006 og budgetoverslagsårene. De administrative besparelser forventes udlignet af øget tilsyn med fordelingen af tips- og lottomidlerne.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Forslaget forventes ikke at få nævneværdige administrative konsekvenser for Sorlak, idet organisationen allerede varetager en væsentlig del af administrationen vedrørende behandling af ansøgninger fra børne- og ungdomsforeningerne.

Forslaget forventes ikke herudover at få økonomiske eller administrative konsekvenser.


5. Miljø – og naturmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.


6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre

Forslaget anses ikke at have virkninger i forhold til Rigsfællesskabet eller den fortsatte udvikling mod selvstyre.


8. Høring af myndigheder og organisationer

Forslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Sorlak, Sorlaks Tipsudvalg, SUKORSEQ, Spejderit Kattuffiat, K.I.K., S.I.S, Savaatillit Inuusuttut Peqatigiit, Sanningasup Tungujortup Inuusuttai Paamiut, NAIP-inuusuttai, Inuusuttut Peqatigiit Upernavik Kujalleq, Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat "Kattutta", Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat Attu, Atassutip Inuusuttai, Upernavimmi Atassutip Inuusuttai, Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat "Ikinngutivut", Ukkusissani Kalattoortartut Peqatigiiffiat U.K.P., Pikialaarneq, Det Hvide Kors- Det Grønne Bånd, Inuit Youth International, Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland, Økonomidirektoratet, Skattedirektoratet, Familiedirektoratet og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.

Økonomidirektoratet gjorde opmærksom på, at der i de almindelige bemærkningers punkt 3 vedrørende økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ikke blev anvendt den korrekte benævnelse for hovedkonto 40.14.28 og at nedlæggelsen af Tipsmiddelnævnet alene medfører en omfordeling indenfor hovedkonto 40.14.28. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har i overensstemmelse hermed ændret formuleringen af 1. afsnit i de almindelige bemærkningers punkt 3.

Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked savner en klarlæggelse af, hvordan sagsbehandlingen skal indrettes i lyset af sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven, ligesom det anbefales, at der fastsættes regler om klagemuligheder. Hertil bemærkes, at forslaget har til formål i videst mulige omfang at delegere opgaverne vedrørende fordeling af tips- og lottomidlerne til de tre organisationer. Det er derfor fundet rigtigst ikke at fastsætte regler om organisationernes tilrettelæggelse af deres sagsbehandling, herunder organisationernes indretning af et system til behandling af klager over afgørelser om fordeling af tips- og lottomidler. Det er desuden fundet uhensigtsmæssigt indenfor rammerne af dette forslag at gengive kravene i sagsbehandlingsloven til sagernes behandling.

Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked har anbefalet, at foreninger og organisationer af ikke politisk karakter skal kunne modtage støtte i henhold til forslagets § 1, stk. 1, nr. 4, til aktiviteter af kulturel, bestyrelsesmæssig og almennyttig karakter. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke kan oplyse, at foreninger og organisationer, som ikke henhører under forslagets § 1, stk. 1, nr. 1-3, (idrætten samt børne- og ungeforeninger) kan søge om driftsstøtte efter forslagets § 1, stk. 1, nr. 4, såfremt organisationerne i øvrigt opfylder de i bestemmelsen angivne formål af almennyttig karakter.

Grønlands Idrætsforbund er tilfreds med de administrative forenklinger, som forslaget tilsigter. Dog er organisationen i tvivl om det fornuftige i, at en privat organisation pålægges at følge bestemmelserne i sagsbehandlingsloven. Efter Grønlands Idrætsforbunds mening er det vigtigt, at organisationen kan anvende den sagsbehandling, som organisationen finder rigtig og hensigtsmæssig. Hertil bemærkes, at sagsbehandlingsloven ikke fastsætter regler for hvordan arbejdet med sagerne skal tilrettelægges. Derimod indeholder landstingsloven en række grundlæggende krav til sagernes behandling, som det under hensyn til ansøgerne er fundet rigtigt at fastholde, selv om opgaverne varetages af en privat organisation. Det synes svært at begrunde, hvorfor ansøgernes retsstilling skal være mere usikker, når opgaverne varetages af private organisationer og ikke af det offentlige.

Grønlands Idrætsforbund forstår ikke baggrunden for kravet om, at organisationen også skal behandle ansøgninger fra ikke medlemmer. Grønlands Idrætsforbund kan føre kontrol og sanktionere medlemsklubber, men vil have vanskeligt ved at følge op på ansøgninger fra ikke medlemmer. Desuden skal det vurderes, om dette krav er i overensstemmelse med organisationens love. Det kan dertil anføres, at kravet om, at Grønlands Idrætsforbund også skal varetage behandlingen af ansøgninger fra ikke medlemmer ikke er nyt og er en umiddelbar følge af, at opgaven med fordeling til breddeidrætten er henlagt til organisationen. Administrativt vil det være uhensigtsmæssigt at dele opgaven med behandling af ansøgninger indenfor breddeidrætten på Grønlands Idrætsforbund henholdsvis Landsstyret og reducere størrelsen af den pulje, som skal fordeles af Grønlands Idrætsforbund. Desuden fremgår det af forslagets kapitel 3, hvilke opfølgningsmuligheder og sanktioner Grønlands Idrætsforbund kan gøre brug af overfor både egne medlemmer og overfor ikke medlemmer.

Sorlak har udtrykt enighed og glæde over forslaget. Sorlak så dog gerne fordelingsprocenterne ændret, så der blev flere penge til børne- og ungdomsforeningerne og færre til andre almennyttige formål.

Forslaget tager udgangspunkt i de nuværende fordelingsprocenter, idet der hidtil har været politisk enighed om disse. Hvorvidt der bør ske en ændring af fordelingsprocenterne beror på, om der politisk er ønske om at ændre disse.

Skattedirektoratet og Ilisimatusarfik har ikke bemærkninger til forslaget.

Flere foreninger og organisationer har ikke afgivet høringssvar, men mange af dem har under behandlingen af EM 2004/68 tilsluttet sig, at Sorlak skal overtage opgaven med fordeling af tips- og lottomidlerne til børne- og ungdomsforeningerne, jf. bl.a. Kultur-, Uddannelses- og Kirkeudvalgets betænkning ved behandlingen af nævnte dagsordenspunkt.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser


Til § 1

Forslagets stk. 1 bygger på § 1, stk. 1, i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

Udtrykket "den pulje" er af sproglige hensyn erstattet af udtrykket "den andel". Ligeledes af sproglige grunde er udtrykket "fordeles af" erstattet af "fordeler". Der er i ingen af tilfældene tilsigtet nogen realitetsændring i forhold til bestemmelsens indhold.

Det foreslås, at ordene "efter fradrag af udgifter til administration, jf. §§ 6-7," udgår, da sådanne udgifter ikke kan anses for almennyttige i den forstand, hvori udtrykket anvendes i lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Endvidere foreslås udtrykket "børne- og ungdomsformål" under hensyn til den administrative praksis på området erstattet af udtrykket "børne- og ungdomsforeninger", idet andre end børne- og ungdomsforeninger kan søge tilskud til aktiviteter på børne- og ungeområdet fra puljen til andre almennyttige formål.

I bestemmelsen er det i overensstemmelse med kravet herom i lov om visse spil, lotterier og væddemål fastsat, at tips- og lottomidlerne udelukkende kan fordeles til almennyttige formål, dvs. idræt, børne- og ungdomsformål samt andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.

Den foreslåede procentvise fordeling mellem de angivne formål er videreført fra landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

Bestemmelsen i stk. 2 er videreført fra landstingslov nr. 4 af 21. maj 2004 om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler. Med bestemmelsen kan et beløb svarende til den i 2004 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland anvendes til andre formål, end de i stk. 1 nævnte. Bestemmelsen er en følge af, at den danske lov om visse spil, lotterier og væddemål den 26. marts 2003 blev ændret således, at der fra og med 2004 ikke længere skulle betales dansk statsafgift af tips- og lottoomsætningen i Grønland. Til gengæld nedsattes statens bloktilskud med et tilsvarende beløb. Til sikring af, at landskassen ikke påføres et tab, giver stk. 2 mulighed for, at et beløb svarende til den i 2004 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland kan anvendes til andre formål end til fordeling efter stk. 1.

Forslaget til stk. 3 bygger på § 3 i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler. Bestemmelsens 1. pkt. er således bortset fra sproglige ændringer en videreførelse af den nævnte § 3. 2. pkt. er nyt, men svarer indholdsmæssigt til formuleringen "og eventuelle bidrag, jf. § 3," i § 1, stk. 1, i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

Bestemmelsen medfører, at Landsstyret som hidtil blandt andet kan indgå en aftale med Lokale- og Anlægsfonden om, at fonden kan yde økonomisk støtte til arkitektonisk nyskabende kultur- og idrætsbyggeri her i landet og lignende mod, at der fra tips- og lottomidlerne ydes et årligt bidrag til fonden. Bestemmelsen åbner desuden mulighed for indgåelse af lignende aftaler med andre aftaleparter, der varetager almennyttige formål.


Til § 2

Forslagets § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, svarer til § 2, stk. 1 og 2, i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler. Bestemmelserne indebærer, at Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland forestår fordelingen af de puljer, der tildeles breddeidrætten samt talent- og eliteidrætten.

Forslagets § 2, stk. 1, nr. 3, er nyt og indebærer, at Sorlak vil forestå alle dele af opgaven med fordeling af puljen til børne- og ungdomsforeninger.

Organisationerne i nr. 1-3 er i fordelingen af tips- og lottomidlerne undergivet tilsyn og kontrol fra Landsstyret, jf. forslagets §§ 5 og 6, og skal i deres behandling af sager omfattet af denne lov følge blandt andet sagsbehandlingslovens regler, jf. forslagets § 3. Desuden skal organisationerne følge landstingslovens øvrige bestemmelser samt gældende bekendtgørelser og retningslinier på området.

De i nr. 1 og 3 nævnte organisationer skal i forbindelse med den videre fordeling af tips- og lottomidler også behandle sager (ansøgninger) fra foreninger m.v., som ikke er medlemmer af organisationerne. Ved aftale af fordelingsnøgler m.v. skal der derfor tages fornødent hensyn til, at der kan indkomme ansøgninger fra foreninger m.v., som ikke er medlemmer af organisationerne.

Nr. 4 svarer til § 2, stk. 3, i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler bortset fra, at fordelingen til børne- og ungdomsforeninger som følge af nr. 3 overgår til Sorlak.

I henhold til stk. 2 kan Landsstyret overtage administrationen af den videre fordeling af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer, når en organisation anmoder Landsstyret herom, eller der er en væsentlig og konkret begrundet formodning for, at en organisation ikke er i stand til at varetage opgaven.

Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre en kontinuerlig administration af tips- og lottomidlerne. Bestemmelsen kan blandt andet tænkes bragt i anvendelse i et tilfælde, hvor Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland eller Sorlak ønsker at frasige sig opgaven med fordeling af tips- og lottomidlerne, eksempelvis som følge af en organisationsændring.

Der er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over tilfælde, hvor Landsstyret kan overtage administrationen af fordelingen af tips- og lottomidler fra en organisation som følge af, at organisationen ikke længere kan anses for at være i stand til at varetage opgaven. Bestemmelsen vil eksempelvis kunne bringes i anvendelse, hvis Landsstyret flere gange forgæves har rettet henvendelse til en organisation om at efterleve centrale krav til regnskabsmæssige eller administrative forhold og der ikke er udsigt til, at nye henvendelser vil resultere i en forbedring af situationen. Under bestemmelsen falder også tilfælde, hvor en organisation har været udsat for så betydelige og langvarige interne uoverensstemmelser, at det kan få betydning for organisationens arbejde med fordeling af tips- og lottomidler. Også tilfælde, hvor en organisation reelt må anses for opløst kan henføres under bestemmelsen.


Til § 3

Bestemmelsen, der er ny, medfører, at behandlingen af sager omfattet af denne landstingslov eller regler udstedt i medfør heraf, som behandles af organisationer som nævnt i forslagets § 2, stk. 1, nr. 1-3 skal ske indenfor de rammer, som fastlægges af sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven, ligesom sager behandlet af organisationerne kan indbringes for Ombudsmanden

Hermed sikres, at de grundlæggende forvaltningsretlige krav m.v. finder anvendelse ved behandling af alle sager vedrørende fordeling af tips- og lottomidler, selv om opgaverne løses af de private organisationer Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland og Sorlak.


Til § 4

Forslaget bygger på § 8 i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, hvorefter tilskudsansøgere skal have hjemsted i Grønland. Det foreslås dog præciseret, at det juridiske hjemstedskrav skal vedrøre foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.v., mens personer skal have bopæl her i landet for at kunne komme i betragtning ved fordeling af tips- og lottomidler. Desuden foreslås det præciseret, at Team Grønland kan yde tilskud til personer med bopæl uden for Grønland, såfremt Landsstyret har godkendt modtagerne som idrætstalenter eller eliteidrætsudøvere.

Bestemmelsen skal sikre, at Grønlands andel af tips- og lottomidlerne alene kommer herværende personer, foreninger m.v. til gode. Dermed støttes aktiviteter, der tager udgangspunkt her i landet.


Til § 5

Bestemmelsen er ny og skal sikre Landsstyret mulighed for at føre tilsyn og kontrol med fordelingen af tips- og lottomidler, som administreres af Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland og Sorlak.

Stk. 1, der i et vist omfang viderefører § 10, stk. 1, i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, fastlægger, at de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer senest den 1. juni skal sende deres reviderede regnskab og andet regnskabsmateriale for det foregående regnskabsår til Landsstyret. Regnskaberne skal være bilagt en af en statsautoriseret eller registreret revisor revideret og underskreven opgørelse over det foregående kalenderårs fordeling af puljerne.

Ved andet regnskabsmateriale forstås regnskabsprotokollater, noter til regnskabet, årsberetninger o.l. Derimod omfattes regnskabsbilag ikke af bestemmelsen. Regnskaberne og andet regnskabsmateriale skal fremsendes senest den 1. juni, uanset om disse forinden er godkendt af organisationernes kompetente forsamlinger.

Ifølge stk. 2 kan Landsstyret udsætte fremtidige udbetalinger til organisationerne, såfremt regnskaber og opgørelser som nævnt i stk. 1 ikke indkommer rettidigt, eller hvis Landsstyret konstaterer, at puljerne ikke anvendes til de i § 1, stk. 1, angivne formål. Udsættelsen af udbetalingerne skal ophøre, når regnskaberne efterfølgende indsendes eller der skabes sikkerhed for, at tips- og lottomidlerne anvendes i overensstemmelse med formålene. Det foreslås, at Landsstyret i forbindelse med en udsættelse af betalingerne midlertidigt kan overtage administrationen af den videre fordeling af puljerne.

Regnskaber, andet regnskabsmateriale og opgørelser er et væsentligt element i Landsstyrets mulighed for at føre tilsyn og kontrol med administrationen af tips- og lottomidlerne, og det er derfor væsentligt, at disse indkommer rettidigt. Anvendes puljerne ikke til de formål, som er anført i § 1, stk. 1, er der tale om brud på reglerne, hvorfor Landsstyret kan gribe ind og udsætte fremtidige udbetalinger. Et sådant indgreb forudsætter, at der efter en konkret vurdering er tale om et klart og væsentligt brud på reglerne. I mindre klare og mindre væsentlige tilfælde kan Landsstyret i stedet pålægge organisationerne at ændre den fremtidige praksis. Udsættelsen af udbetalingerne skal ophøre, når forholdene er bragt i orden, dvs. at regnskaber m.v. er indsendt til Landsstyret eller der opnås sikkerhed for, at organisationerne fremover anvender midlerne til formål som angivet i § 1, stk. 1.

I forbindelse med en udsættelse af betalingerne, kan Landsstyret beslutte midlertidigt at overtage administrationen af den videre fordeling af puljerne således, at modtagerne af tilskud fra tips- og lottomidlerne ikke bliver berørt af udsættelsen.


Til § 6

Bestemmelsen er ny og skal sikre Landsstyret mulighed for at føre tilsyn og kontrol med fordelingen og anvendelsen af tips- og lottomidler. Modtagere af tilskud, Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland og Sorlak skal således efter anmodning sende alle oplysninger, herunder oplysninger om ansøgninger, afgørelser, fordelingsnøgler, medlemstal, udbetalinger m.v., til Landsstyret. Landsstyrets anmodning kan omfatte en enkelt konkret sag, flere sager eller alle sager, der er behandlet af de omhandlede organisationer.

Bestemmelsen giver Landsstyret mulighed for at indkalde al relevant materiale til brug for tilsyn og kontrol med de tre nævnte organisationer. På samme måde kan Landsstyret indkalde al relevant materiale til brug for tilsyn og kontrol med de, der modtager, tilskud fra tips- og lottomidlerne, uanset om tilskuddet fordeles af en organisation eller af Landsstyret.


Til § 7

Bestemmelsen er en videreførelse af § 11 i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

Bestemmelsen fastslår, i hvilke tilfælde bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, og kan både gøres gældende af Landsstyret, Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland og Sorlak.

Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen, hvis en eller flere af de betingelser, som gælder for tildeling af tilskuddet, ikke er opfyldt, eller hvis den aktivitet, der er søgt tilskud til giver overskud.


Til § 8

Bestemmelsen er ny og bemyndiger Landsstyret til at udstede en række regler på området i bekendtgørelsesform.

Stk. 1 bygger til dels på § 9, stk. 1, i landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

Den foreslåede bestemmelse giver Landsstyret mulighed for at fastsætte nærmere regler om krav til ansøgninger. Bestemmelsen åbner adgang til at fastsætte krav til de forskellige former for ansøgninger med henblik på at sikre ensartethed og kvalitet som grundlag for sagernes behandling.

Efter stk. 2 kan Landsstyret fastsætte nærmere regler om aflæggelse af regnskab, herunder at andre end de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer skal aflægge regnskab, når de har modtaget tips- og lottomidler.

Bestemmelsen giver blandt andet mulighed for at fastsætte forskellige krav til regnskabet afhængigt af størrelsen af tilskuddene og om, at modtagerne i forvejen er undergivet visse regnskabskrav. Der kan eksempelvis tænkes opstillet lempelige krav for enkeltpersoner, der modtager mindre beløb fra puljen til andre almennyttige formål, og større krav for specialforbund, der er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund. Bestemmelsen giver også mulighed for at fastsætte forskellige krav til revision af regnskabet, fx som følge af forskelle på størrelsen af tilskuddene og om, modtagerne i forvejen er undergivet visse revisionskrav.

I henhold til stk. 3 kan Landsstyret fastsætte nærmere regler om anvendelse af midler til information om fordeling af tips- og lottomidlerne.

Forslaget bemyndiger Landsstyret til blandt andet at fastsætte regler, der fastlægger grænserne for, hvor stor en del af tips- og lottomidlerne der kan anvendes til udgifter til information.


Til § 9

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2006 og at landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler samtidig ophæves.

Desuden foreslås, at regler, der er udstedt i medfør af landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler som ændret ved landstingslov nr. 4 af 21. maj 2004, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingslove.