11. maj 2006

FM 2006/20

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg


vedrørende


Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut, næstformand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Udvalget har efter 1. behandlingen under FM 2006 gennemgået lovforslaget og har følgende bemærkninger:


Forslagets indhold

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Videnskab og Kirke har fremsat et forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler for Landstinget. På Landstingets efterårssamling 2004 blev det under dagsordenspunkt 68 besluttet, at landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler skulle ændres således, at SORLAK bemyndiges til at forestå fordelingen af tips- og lottomidlerne til børne- og ungdomsforeningerne. SORLAK skulle ligestilles med Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland, der forestår fordelingen af tilskuddene til breddeidrætten samt talent- og eliteidrætten. Med det fremsatte forslag bliver SORLAK sikret en sådan ligestilling med Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland. Landsstyret har samtidig fundet det relevant at foreslå, at landstingsloven ændres på en række andre punkter.

Med henblik på ressourcebesparelse foreslås Tipsmiddelnævnet nedlagt. Det er Landsstyrets vurdering, at de centrale dele af Tipsmiddelnævnets arbejdsopgaver kan erstattes af de høringer, som gennemføres i forbindelse med udstedelse af regler m.v., ligesom Landsstyret til enhver tid er villig til at drøfte konkrete spørgsmål vedrørende fordelingerne, som måtte blive rejst af interesserede parter.

Da tips- og lottomidlerne er offentlige midler foreslås bestemmelser, der giver Landsstyret mulighed for at udøve tilsyn med fordelingen af midlerne. Landsstyret har lagt vægt på at fastholde en række grundlæggende krav til sagernes behandling, selvom opgaverne varetages af private organisationer. Dette sker af hensyn til retssikkerheden hos ansøgerne om tilskud fra tips- og lottomidlerne. Desuden foreslås det, at Landsstyrets bemyndigelse til at udstede regler på området samles i en bestemmelse, ligesom karakteren af bemyndigelserne foreslås præciseret.

Henset til det samlede omfang af de foreslåede ændringer, har Landsstyret fundet det rigtigst at fremsætte et forslag til en ny landstingslov på området.


Udvalgets behandling af forslaget

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg konstaterer, at samtlige partier samt Landsstyret som udgangspunkt støtter forslaget og har indstillet, at forslaget udvalgsbehandles.

Udvalget bemærker med glæde, at de grundlæggende administrative procedurer ved overtagelsen af tips- og lottomidler er indarbejdet hos foreninger og man derfor kan nedlægge Tipsmiddelnævnet, samt at besparelsen skal omfordeles inden for hovedkonto 40.14.28.

Udvalget finder det positivt, at Landsstyret lægger vægt på at sikre, at organisationerne, som fordeler tips- og lottomidler skal følge sagsbehandlingsloven og dermed er undergivet de almindelige forvaltningsretslige krav. Det er også tilfredsstillende at se, at Landsstyret får mulighed for at udøve tilsyn i forhold til fordelingen af midlerne. Udvalget mener, at når en privat organisation selvstændigt skal til at fordele midlerne, bør der være et minimumsregelsæt for en forsvarlig administration.

Udvalget finder det vigtigt, at borgerne informeres om bestemmelserne, herunder ikke mindst at foreninger bliver oplyst om, at de ikke behøver at være medlem af en organisation for at få tildelt tips- og lottomidler. Det er derfor glædeligt, at Landsstyret har planer om en større informationskampagne på dette område.

Udvalget ønsker dog uddybet, hvorledes Landsstyret vil sikre, at der bliver fastsat regler for klagemuligheder, da udvalget mener at etableringen af en effektiv klageinstans er af stor betydning.

Under 1. behandlingen forespurgte Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit, om, hvor meget tips- og lotto-tilskuddet er blevet reduceret som konsekvens af, at betaling af afgift til Danmark blev indstillet ved ændringen af en del af den danske lov om tips- og lottomidler fra 2003, hvilket betød, at afgiften blev afskaffet fra primo 2004. Det er blevet lovet, at et skriftligt administrativt svar vil blive fremsendt og udvalget ser frem til dette.


Høring

Landsstyret har inden fremsættelsen haft lovforslaget i høring hos følgende parter: Sorlak, Sorlaks Tipsudvalg, SUKORSEQ, Spejderit Kattuffiat, K.I.K., S.I.S, Savaatillit Inuusuttut Peqatigiit, Sanningasup Tungujortup Inuusuttai Paamiut, NAIP-inuusuttai, Inuusuttut Peqatigiit Upernavik Kujalleq, Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat "Kattutta", Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat Attu, Atassutip Inuusuttai, Upernavimmi Atassutip Inuusuttai, Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat "Ikinngutivut", Ukkusissani Kalattoortartut Peqatigiiffiat U.K.P., Pikialaarneq, Det Hvide Kors- Det Grønne Bånd, Inuit Youth International, Grønlands Idrætsforbund, Team Grønland, Økonomidirektoratet, Skattedirektoratet, Familiedirektoratet og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.

Udvalget finder, at de i bemærkningerne til lovforslaget fremsatte kommentarer til Sorlaks høringssvar ikke er uddybende nok.

Udvalget har haft Landsstyremedlem Doris Jakobsen i samråd den 11. maj 2006 vedrørende nærværende forslag. Udvalget ønskede afklaret årsagen til, at der alene ydes tilskud til personer eller organisationer med bopæl her i landet. Udvalget ønskede ligeledes uddybet, hvorledes Landsstyret vil sikre, at der bliver fastsat regler for klagemuligheder. Vedlagt som bilag er henholdsvis samrådsindkaldelse samt Landsstyremedlemmets talepapir.

Udvalget blev under samrådet orienteret om, at det ifølge nærværende forslag er henholdsvis GIF og Sorlak selv, der i fremtiden skal fungere som klageinstans for så vidt angår Tips- og Lottomidlernes pulje A og B. Udvalget finder dette yderst betænkeligt. Udvalget indstiller derfor, at der sikres en effektiv klageinstans samt at det eksempelvis pålægges de puljeadministrerende organisationer at fremsende direktoratet en årlig rapport om indkomne ansøgninger, bevilgede midler samt opfølgning på, hvad midlerne er brugt til.

Udvalget finder det endvidere fortsat beklageligt, at vores unge, som er under uddannelse uden for Grønland og som får grønlandsk uddannelsesstøtte, herunder Avalak, ikke kan ansøge om Tips- og Lottomidler. Udvalget anmoder Landsstyremedlemmet om, at det inden 2. behandlingen af forslaget undersøges, hvorvidt Avalak kan søge om midler hos DUF. Såfremt dette ikke er en mulighed, mener Udvalget, at der bør foretages ændringer i forslaget, således at det sikres, at Avalak kan søge Tips- og Lottomidler i Grønland. Udvalget finder det særdeles vigtigt, at grønlandske studerende, som jo har deres kulturelle rødder i Grønland, har mulighed for at afholde kulturelle aktiviteter. Netop under ophold uden for Grønland er det vigtigt at have mulighed for at fastholde og videreudvikle sine kulturelle rødder.


Et enigt udvalg
indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Juliane Henningsen,
formand


Kristian Jeremiassen,
næstformand
Ruth Heilmann

Isak Davidsen

Astrid Fleischer Rex

 

Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)