7. april 2006 FM 2006/96

 

Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger

1. Indledning:

Kvaliteten af det parlamentariske arbejde i Grønland er tæt knyttet til kvaliteten af det arbejde, der udføres af det enkelte landstingsmedlem samt af partigrupperne og deres partisekretariater. Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde sikrer et økonomisk fundament for det arbejde, der foregår i partiernes, kandidatforbundenes og enkeltkandidaternes sekretariater. Dette arbejde, som forbereder og koordinerer landstingsmedlemmernes beslutningstagning, er uundværligt for den demokratiske viljesdannelse indenfor de enkelte partier og partigrupperingerne m.v.


2. Forslagets hovedpunkter:

Forslagets hovedformål er at forbedre partiernes praktiske muligheder for året rundt at bakke op om landstingsmedlemmernes daglige arbejde. Dermed styrkes den politiske viljesdannelse indenfor de enkelte partier og partigrupperingerne m.v., og Landstingets medlemmer kan i højere grad blive serviceret af egne, det vil sige partiansatte konsulenter. Dette medfører ikke alene en ren arbejdsmæssig aflastning af tingets medlemmer, men giver tillige adgang til en mere fortrolig og politisk præget rådgivning, end hvad der må ydes af Landstingets embedsmænd, da disse er forpligtet til partipolitisk neutralitet. Styrkede partisekretariater bidrager derfor til en skarpere politisk profilering af Landstingets partier samt til et mere målrettet arbejde til realisering af partiernes politiske målsætninger. Endelig vil styrkede partisekretariater give bedre muligheder for partiernes offentlighedsarbejde, herunder en udbygning af den løbende kontakt mellem de folkevalgte og vælgerne.

Konkret foreslås en forhøjelse af det eksisterende partitilskud til politiske partier, der er repræsenteret i Landstinget, fra de nuværende 100.000 kr. årligt pr. mandat til 125.000 kr. Endvidere foreslås indførelsen af et grundtilskud på 300.000 kr. årligt til hvert parti, kandidatforbund eller enkeltkandidat, der er repræsenteret i Landstinget. Dette grundbeløb, der især har betydning for de mindste partier m.v., skal sikre, at enhver gruppering i Landstinget fremover har mulighed for at ansætte mindst én konsulent på fuld tid.

Herudover foreslås en ændring i vederlagsloven, således at de midler, der er afsat til landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser, fremover ikke længere fremstår som et individuelt retskrav for det enkelte landstingsmedlem. Dette åbner mulighed for, at ansøgning om sådanne midler fremover kan indgives af partigrupper, som dermed i højere grad kan inddrages i forberedelsen og koordineringen af medlemmernes rejseaktiviteter.

Det skal fremhæves, at denne ændring ikke sigter mod en forringelse af de midler, der er afsat til landstingsmedlemmers individuelle orienteringsrejser. Det er tværtimod forslagsstillernes ønske, at der bliver mulighed for en forhøjelse af de pågældende rejsemidler med henblik på at forbedre landstingsmedlemmernes løbende oplysning og kontakt med vælgerne. Beslutningen desangående må træffes i forbindelse med Landstingets budgetlægning gennem en prioritering af de midler, der på Finansloven afsættes til Landstingets arbejde.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for Grønlands Hjemmestyre:

Den foreslåede ændring af partitilskudsordningen vil medføre en årlig merudgift på kr. 2.275.000 fra og finansåret 2007.

For den resterende del af finansåret 2006 forventes den samlede merudgift at beløbe sig til kr. x.xxx.xxx. Udgiften forventes afholdt gennem omrokeringer inden for Landstingets allerede bevilligede budget.

En afskaffelse af landstingsmedlemmernes individuelle retskrav på midler til orienteringsrejser forventes ikke at påvirke landskassen, idet det forudsættes, at Landstinget som hidtil vil stille et årligt beløb til rådighed til samme formål. Det vil imidlertid fremover være muligt at regulere beløbet op eller ned i forbindelse med Landstingets årlige budgetlægning.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:

Forslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.


6. Administrative konsekvenser for borgerne:

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.


7. Andre væsentlige konsekvenser:

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.


8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:

Forslaget har ingen konsekvenser for Rigsfællesskabet og selvstyre.


9. Høring af myndigheder og organisationer:

Forslaget er ikke sendt i offentlig høring, da det ikke medfører konsekvenser for borgerne eller erhvervslivet.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1.

Der ydes efter anmodning et årligt tilskud til politisk arbejde, som kommer til udbetaling til de i Landstinget repræsenterede partier og kandidatforbund samt enkeltkandidater. Tilskuddet består af et grundbeløb på 300.000 kr. pr. parti, kandidatforbund eller enkeltkandidat. Dertil kommer et årligt beløb på 125.000 kr. pr. mandat, som det pågældende parti eller kandidatforbund eller den pågældende enkeltkandidat råder over.

Mandaternes antal beregnes på grundlag af mandatfordelingen pr. 1. januar i ansøgningsåret, således at senere ændringer i mandatfordelingen først får virkning for efterfølgende år jf. gældende lovs § 5, stk. 2.


Til nr. 2.

Bestemmelsen vedrører tilskud til politisk arbejde til landstingsmedlemmer, der udtræder af et parti eller kandidatforbund. Disse medlemmer tilkendes et beløb svarende til et mandattilskud, men uden en andel i partierne grundbeløb. Det vil således ikke udløse udgifter til yderligere grundtilskud, såfremt medlemmer af Landstinget under valgperioden udtræder af deres parti m.v. En løsgænger er følgelig for resten af valgperioden stillet ringere med hensyn til tilskud til politisk arbejde sammenlignet med et medlem, der opnår valg af egen kraft og derfor tilkendes et grundbeløb i henhold til § 2, stk. 2. Reglen har imidlertid til formål at forhindre, at medlemmer eller politiske grupperinger fristes til at spekulere i en økonomisk sidegevinst ved at blive løsgængere.

 

Til § 2

Til nr. 1.

Bestemmelsen ophæver de hidtidige regler i lovens § 3, stk. 4-7, således at de enkelte medlemmer af Landstinget fremover ikke længere vil have et retskrav på en bestemt individuel beløbsramme til brug for orienteringsrejser. Dette åbner mulighed for, at ansøgning om sådanne rejsemidler fremover kan indgives af partigrupper, som dermed i højere grad kan inddrages i forberedelsen og koordineringen af medlemmernes rejseaktiviteter. Endvidere kan rejsemidler efter formandskabets nærmere bestemmelse anvendes til de udgifter, der er forbundet med tolkes eller partikonsulenters deltagelse i rejsen.

Landstingets Formandskab kan som hidtil udstede retningslinier vedrørende bevillingens administration, herunder om udbetaling af rejseforskud på grundlag af en rejseplan samt om oplysningspligter til brug for rejseafregningen. Dette fremgik hidtil udtrykkeligt af § 3, stk. 6, men vil fremover fortsat være muligt på ulovbestemt grundlag.

Selv om der ikke længere består et retskrav på en individuel beløbsramme, forventes det, at Landstingets Formandskab bevilliger midlerne efter saglige og partipolitisk neutrale kriterier.

Landstingets Formandskab kan nægte at bevillige individuelle orienteringsrejser i situationer, hvor saglige grunde tilsiger det. Dette gælder navnlig for perioden mellem et landstingsvalgs udskrivelse og valgets godkendelse, medmindre at der er tale om rejser til opsættelige møder, idet Landstingets almindelige politiske arbejde er indstillet i denne periode. Denne regel var hidtil fastslået udtrykkeligt i § 3, stk. 7, men følger fremover af bevillingens formål.

 

Til § 3

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2006 med den virkning, at der for syv-måneders-perioden fra 1. juni til 31. december 2006 kan søges om tilskud til politisk arbejde efter de nye regler. Partier m.v. kan således søge om at få forhøjet det allerede ydede tilskud med et tillæg svarende til 7/12 dele af grundbeløbet på 300.000 kr. samt 7/12 dele af 25.000 kr. pr. mandat (beløbet udgør differencen mellem det hidtidige mandatbaserede tilskud på 100.000 kr. og det nye mandattilskud på 125.000 kr.). Mandattallet beregnes på grundlag af mandatfordelingen pr. 1. januar 2006, jf. princippet i gældende lovs § 5, stk. 2.

Det forhøjede beløb kan søges uafhængigt af, om der tidligere på året er bevilliget et tilskud til politisk arbejde. Hvis der ikke tidligere på året er bevilliget et tilskud til politisk arbejde, kan der alene søges det forhøjede tilskud, idet fristen for at søge det oprindelige tilskud er udløbet pr. 1. marts 2006.

I ikrafttrædelsesbestemmelsens 2. punktum fastsættes den 1. august 2006 som den fristdag, hvornår ansøgninger om forhøjet tilskud skal være indgivet til Landstingets Formandskab for at være rettidig. Dette svarer til en frist på to måneder fra lovens ikrafttræden og kan sammenholdes med, at partierne ifølge loven hvert år har en frist på to måneder fra årets begyndelse til at søge om tilskud til politisk arbejde (jf. gældende lovs § 2, stk. 4).

Med hensyn til de midler, der er afsat til landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser, ophører det hidtidige retskrav den 31. maj 2006. Uforbrugte midler kan efter denne dato bevilliges af Landstingets Formandskab til landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser i den resterende del af 2006. Et landstingsmedlems forbrug af rejsemidler inden skæringsdatoen kan indgå i formandskabets vurdering af, hvorvidt det pågældende medlem eller parti m.v. har udnyttet den tildelte beløbsramme for indeværende år.