19. maj 2006

FM 2006/96

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Udvalg for Forretningsordenen


Vedrørende


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde samt landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret.


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Udvalg for Forretningsordenen har under behandlingen den 11. maj 2006 bestået af:


Landstingsformand Jonathan Motzfeldt, Siumut, formand
Landstingsmedlem Agathe Fontain, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Ellen Christoffersen, suppleant for Augusta Salling, , Atassut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, suppleant for Per Berthelsen, Demokraterne
Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, suppleant for Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiaat


Udvalget har under behandlingen den 16. maj 2006 bestået af:

Landstingsformand Jonathan Motzfeldt, Siumut, formand
Landstingsmedlem Agathe Fontain, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Otto Steenholdt, suppleant for Augusta Salling, Atassut
Landstingsmedlem Palle Christiansen, suppleant for Per Berthelsen, Demokraterne
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, 4. næstformand, Siumut
Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiaat


Landstingets Udvalg for Forretningsordenen har efter forslagets 1. behandling under FM 2006 gennemgået beslutningsforslaget.


Forslagets indhold

Det behandlede forslag til ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde og ændring af vederlagslov foreslår følgende ændringer i den nugældende ordning:

Der afsættes således et samlet beløb på 1.500.000 kr. på Landstingets hovedkonto til foretagelse af orienteringsrejser i Grønland. Dette beløb kan de enkelte partier trække på til det angivne formål ved ansøgning om udlæg på grundlag af et budget for en given rejse, der efterfølgende afregnes med Landstingets Bureau på sædvanlig måde. Denne ændring af den hidtil gældende ordning vedrørende orienteringsrejser belaster ikke landskassen udover det i Finansloven 2006 og overslagsårene forudsete.

Forslaget om ydelse af et grundtilskud på 300.000 kr. til partierne betyder i Landstingets nuværende sammensætning en årlig merudgift på 1.500.000 kr.

Forslaget om forhøjelse af mandattilskuddet fra 100.000 kr. til 125.000 kr. betyder en årlig merudgift på 775.000 kr.

I finansåret 2007 vil den årlige merudgift således beløbe sig til 2.275.000 kr. i tilskud til det politiske arbejde. Ved lovens ikrafttræden som foreslået den 1. juni 2006 vil merudgiften til tilskud til det politiske arbejde forholdsmæssigt beregnet som 7/12 af et kalenderår andrage 1.327.000 kr. for den resterende del af finansåret 2006.


Forslagets 1. behandling i Landstinget.

Et flertal bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut støttede forslaget i den foreliggende form.

Et mindretal bestående af Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat støttede ikke forslaget.


Udvalgets behandling af forslaget.

Udvalgets behandling af forslaget har i første række angået spørgsmålet om mulighederne for finansieringen af den foreslåede styrkelse af partiorganisationerne og deres indsats i forbindelse med Landstingets arbejde.

Finansåret 2006.

Udvalget har gennemgået mulighederne for ved besparelser indenfor Landstingets bevilgede budget for 2006 at finansiere forslagets forventede merudgift regnet fra 1. juni og året ud i størrelsesorden 1.327.000 kr.

I Landstingets budget for 2006 er afsat et beløb til flytning af kontorer og leje af eksterne faciliteter i forbindelse med gennemførelse af byggeprojektet til udvidelse af Landstinget. Denne udgift bliver ikke aktuel i 2006 på grund af en ændret tidsplan for byggeriet.

Med forløbet af Landstingets møder og udvalgsarbejde i 2006 forventes en besparelse på midler afsat til udvalgsrejser.

Den forventede merudgift i finansåret 2006 vil kunne finansieres ved en reduktion af hovedkonto 01.10.10 Landstinget med 1.327.000 kr. og en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 01.06.11 Tilskud til politisk arbejde.

Et flertal i udvalget indstiller at de nævnte ændringer af de eksisterende bevillinger foretages i tilfælde af forslagets vedtagelse.

Finansåret 2007.

For finansåret 2007 er budgetbidrag fra udvalget under udarbejdelse med overholdelse af en anbefaling om samlet stigning på højst 2,5 procent.

Med den forudsete bedre udnyttelse af orienteringsrejser ved partiernes mellemkomst anser et flertal i udvalget, at den samlede bevilling til udvalgsrejser kan ansættes til det i 2006 forventede forbrug efter nedsættelse som nævnt under finansåret 2006.

Med den forventede virkning af Landstingets aftale med Landsstyret om oprettelse af en særlig boligpulje for Landstinget forudses en årlig besparelse på vakantindkvartering og opmagasinering af bohave.

En væsentlig styrkelse af partiorganisationerne forventes at medføre en reduktion af merarbejde i Landstingets Bureau. Denne forventning forudsætter, at arbejdet med medlemsforslag vil være endeligt afsluttet forud for fristdagen for indlevering af forslag. Der forudses endvidere en forbedring af arbejdsgange i samarbejdet mellem partisekretariater og Landstingets Bureau, der sammenlagt kan danne grundlag for væsentlige besparelser.

I forhold til Finansloven for 2006 indstiller et flertal i udvalget, at budgetbidrag til hovedkonto 01.06.11 Tilskud til politisk arbejde forhøjes med 2.275.000 kr.

Til finansiering af den nævnte forhøjelse af Tilskud til politisk arbejde indstiller udvalgets flertal, at hovedkonto 01.10.10 Landstinget reduceres i budgetbidraget med 900.000 kr., medens hovedkonto 01.01.01 Landstingets Bureau reduceres med 1.375.000 kr.


Flertallets bemærkning.

Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut bemærker til forslaget, at modtagelse af tilskud til politisk arbejde indenfor forslagets beløbsangivelser er en ret for de enkelte partier. Der er imidlertid naturligvis ingen pligt for de enkelte partier til at modtage tilskud op til det fulde beløb for mulige tilskud. Partier, der måtte ønske at modtage mindre beløb i tilskud til det politiske arbejde, skal blot angive dette ved anmodningen om udbetaling. Tilskudsbeløb, der på den måde ikke kommer til udbetaling, tilfalder landskassen.


Mindretalsudtalelse.

Et mindretal bestående af Demokraterne har fremsat følgende mindretalsudtalelse:

I dag er reglerne for partitilskud sådan, at partierne modtager tilskud alt efter, hvor mange Landstingsmedlemmer de enkelte partier har. Partierne modtager således 100.000 kroner per Landstingsmedlem om året.

Med 31 medlemmer af Landstinget betyder det, at Landskassen hvert år udbetaler 3,1 millioner kroner i partitilskud.

Det nuværende system tilgodeser i høj grad de store partier med mange medlemmer af Landstinget. Demokraterne ser gerne en ændring af partitilskuddet således, at det i højere grad er de mindre partier, der tilgodeses.

Derfor mener Demokraterne, at partitilskuddet skal ændres således, at alle partier der er repræsenteret i Landstinget modtager 200.000 kroner årligt uanset hvor mange mandater partiet har. Derudover skal hvert parti modtage 60.000 kroner i partitilskud per medlem af Landstinget. En sådan ordning vil give partier med under fem mandater i Landstinget en tiltrængt mulighed for at tage kampen op med de store etablerede partier.

Derudover er det nok værd at tage med, at den foreslåede ændring med den nuværende sammensætning af Landstinget vil give Landskassen en besparelse på 240.000 kroner. Det er måske ikke mange penge i det store budget, men det sender et signal til befolkningen om, at vi som politikere er klar til at gå forrest i kampen for at forbedre den skrøbelige grønlandske økonomi.


Kattusseqatigiit Partiiats tilslutning.

Kattusseqatigiit Partiaat har tilsluttet sig den af Demokraterne fremsatte mindretalsudtalelse.


Udvalgets indstilling.

Et flertal bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller med den i denne betænkning angivne finansiering forslaget til vedtagelse i den foreliggende form.

Et mindretal bestående af Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat indstiller forslaget til forkastelse.

 

Jonathan Motzfeldt,
Formand


Agathe Fontain

Otto Steenholdt

Palle Christiansen


Ruth Heilmann


Anthon Frederiksen