10. oktober 2006

EM 2006/9

 

Ændringsforslag

til

Forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift

Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

 

Til § 1

1. I § 1, stk. 1, ændres "§ 38, jf. § 39" til: "§ 76, jf. § 78".


Til § 2

2. § 2, stk. 1, affattes således:
"Arbejdsmarkedsafgiften, som medgår til finansiering af efteruddannelse og kompetenceudvikling på erhvervsuddannelsesområdet, udgør 0,9 pct. af lønsummen."

3. I § 2, stk. 4, ændres "§ 17 b og § 17 c" til: "§ 39 og § 40".


Til § 4

4. § 4 affattes således:
"§ 4. Den afgiftspligtige virksomhed skal, efter udgangen af hver måned og senest den sidste hverdag i den følgende måned angive den afgiftspligtige lønsum samt afgiften heraf til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Angivelsen skal foretages på de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter."


Til § 5 og § 6

5. I § 5, stk. 2, ændres "arbejdsgiverkommunen" til: "skatteforvaltningen".

6. § 5, stk. 3 og 4, og § 6 udgår.


Til § 7

7. I § 7, stk. 1 og 2, ændres "Arbejdsgiverkommunen" til: "Skatteforvaltningen".


Til § 8 og § 9

8. § 8, stk. 1, affattes således:
"Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, således at der er betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage fra påkrav, inklusive eventuelle morarenter."

9. § 8, stk. 3-5, og § 9 udgår.


Til overskrift

10. Overskriften "Kontrolbestemmelser" ændres til: "Regnskabsbestemmelse".


Til § 11 og § 12

11. § 11 og § 12 udgår.


Til § 13

12. § 13 affattes således:
"§ 13. Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelsen af denne lov."


Til § 14

13. § 14, stk. 1, nr. 2, udgår.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

14. § 14, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 2, affattes således:
"2) Overtræder § 4, stk. 1, eller § 5, stk. 1."

 

Bemærkninger til forslaget


Almindelige bemærkninger

Dette forslaget indeholder en række konsekvensændringer som følge af forslag til landstingslov om indkomstskat (EM 2006/30) og forslag til landstingslov om forvaltning af skatter (EM 2006/29). Ovenfor nævnte forslag indebærer blandt andet, at paragrafhenvisningerne i en række bestemmelser i dette forslag ændres, og at flere bestemmelser i forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift kan udgå, da bestemmelserne i landstingslov om forvaltning af skatter regulerer de pågældende forhold.

Endvidere fremsættes ændringsforslaget på baggrund af skrivelse af 23. maj 2006 fra Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, hvori udvalget blandt andet har udtrykt ønske om, at det ved lov sikres, at de midler, som den årlige plan for efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter vedrører, mindst skal svare til det årlige provenu fra arbejdsmarkedsafgiften.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til nr. 1

Forslaget er en konsekvens af den ændrede nummerering, som er en følge af forslag til landstingslov om indkomstskat.


Til nr. 2

Det foreslås, at afgiftsprocenten fastsættes til 0,9. Afgiftsprocenten for arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag, der er fastsat i de årlige finanslove, har siden finansåret 2000 været fastsat til 0,9 pct.

Med den ændrede affattelse af bestemmelsen præciseres, at arbejdsmarkedsafgiften medgår til finansiering af efteruddannelse og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet. Heri ligger, at i det omfang finansieringsbehovet i forbindelse med efteruddannelse og kompetenceudvikling reduceres til et lavere niveau end provenuet fra arbejdsmarkedsafgiften, vil afgiftssatsens størrelse skulle revurderes.


Til nr. 3

Forslaget er en konsekvens af den ændrede nummerering, som er foretaget i forslag til landstingslov om indkomstskat.


Til nr. 4

Forslaget er en følge af, at skatteopgaven samles hos skatteforvaltningen, jf. forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.

Angivelse af afgiftsgrundlaget og afgiften til skatteforvaltningen skal senest ske den sidste hverdag i den efterfølgende måned på de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter.

Den afgiftspligtige vil få tilsendt de omhandlede blanketter direkte fra skatteforvaltningen.


Til nr. 5

Forslaget er en følge af, at skatteopgaven samles hos skatteforvaltningen, jf. forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.


Til nr. 6

Forslaget er en følge af, at skatteopgaven samles hos skatteforvaltningen, jf. forslag til landstingslov om forvaltning af skatter. Endvidere reguleres forslagets opkrævning af renter ved for sen betaling af reglerne i forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.


Til nr. 7

Forslaget er en følge af, at skatteopgaven samles hos skatteforvaltningen, jf. forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.


Til nr. 8

Forslaget er en følge af, at skatteopgaven samles hos skatteforvaltningen, og at renter ved for sen betaling reguleres af reglerne i forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.

Konstateres det efterfølgende, at virksomheden har betalt for lidt i afgift, foreslås det, at den for lidt erlagte afgift, inklusiv eventuelle morarenter, skal indbetales inden 14 dage efter påkrav herom. Betales afgiften ikke rettidigt, beregnes yderligere morarenter, jf. stk. 4.


Til nr. 9

Reglerne om skønsmæssig ansættelse med videre reguleres af bestemmelserne i forslag til landstingslov om forvaltning af skatter, hvorfor bestemmelserne i forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift er overflødige og dermed udgår.


Til nr. 10

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagets nr. 12.


Til nr. 11

Reglerne om kontrol af virksomheders regnskabsbøger m.v. reguleres af reglerne i forslag til landstingslov om forvaltning af skatter, hvorfor bestemmelserne i forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift er overflødige og dermed udgår.


Til nr. 12

Forslaget er en følge af, at skatteopgaven samles hos skatteforvaltningen, jf. forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.

Det foreslås, at Landsstyret kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige til lovens gennemførelse.


Til nr. 13

Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslagets nr. 9, der medfører at reglerne om skønsmæssig ansættelse udgår af forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift og i stedet reguleres af reglerne i forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.


Til nr. 14

Forslaget er en følge af, at det foreslås, at § 11, stk. 2-4, skal udgå, jf. ændringsforslagets nr. 12.