9. oktober 2006

 

EM 2006/9
FM 2006/14

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift.


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut (formand)
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut (næstformand)
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne
Landstingsmedlem Thomas Kristensen, Atassut (suppleant)
Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut (suppleant)


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har på baggrund af forslagets 1. behandling under FM 2006 foretaget en gennemgang af lovforslaget samt af de modtagne høringssvar. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har med brev af 4. maj 2006 redegjort nærmere for en række spørgsmål, der blev rejst under forslagets 1. behandling. Brevet vedlægges som bilag 1 til denne betænkning.


Høringer over forslaget.

Lovforslaget har oprindeligt været sendt i offentlig høring hos KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening GA, Arbejdsgiverforeningen ILIK, Havfiskernes forening APK, Fisker- og fangerorganisationen KNAPK og lønmodtagerorganisationen SIK. Forslaget har samtidig været i høring hos følgende ressortdirektorater: Økonomidirektoratet, Administrationsdirektoratet, Råstofdirektoratet, Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, Direktoratet for Fiskeri og Fangst, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt Familiedirektoratet.

Under forslagets 1. behandling har der været et ønske om inddragelse af yderligere høringsparter. Landsstyret har på denne baggrund besluttet at foretage en kortfristet, supplerende høring over lovforslaget hos følgende parter: Fåreholdernes organisation SPS, Landbrugsrådet, Grønlands Turist- og Erhvervsråd og Kompetenceudviklingsrådet.

Skattedirektoratet har med brev af 10. maj 2006 orienteret om resultatet af denne høringsrunde. Brevet vedlægges som bilag 2 til denne betænkning.

Landsstyret har efter forslagets 1. behandling foreslået ændringer i forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift samt i bekendtgørelse om Kompetenceudviklingsrådet. Ændringsforslagene blev sendt i høring, og Landsstyret har med brev af 25. september 2006 redegjort for resultatet af denne høringsrunde. Landsstyrets brev med udvalgte bilag vedlægges som bilag 3 til denne betænkning.


Henvendelser til Skatte- og Afgiftsudvalget

Vognmandsfirmaet Nuuk Taxa har med breve af 10. februar 2006 og 9. maj 2006 til Grønlands Landsting protesteret mod lovforslaget. Sidstnævnte brev er tillige sendt til Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender, som har valgt at besvare det ved brev af 11. maj 2006.

Grønlands Arbejdsgiverforening GA samt Havfiskernes forening APK har den 10. maj 2006 rettet en fælles henvendelse til Skatte- og Afgiftsudvalget.


Samråd.

Skatte- og Afgiftsudvalget har den 8. maj 2006 afholdt samråd med Landsstyremedlemmerne for for Økonomi og Finanser samt for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Landstingets Erhvervsudvalg har deltaget i samrådet og efterfølgende udvekslet synspunkter med Skatte- og Afgiftsudvalget. Samrådsindkaldelsen af 5. maj 2006 og Landsstyremedlemmernes talepapir af 6. maj 2006 vedlægges som bilag 4 og 5 til denne betænkning.


Forslagets oprindelige indhold.

I den form, lovforslaget blev fremsat under FM 2006, lægger det blandt andet op til følgende:


Udvalgets overvejelser til det oprindelige lovforslag.

Behovet for en nyregulering af området

Under forslagets 1. behandling var der umiddelbar tilslutning til forslaget fra Siumut og Inuit Ataqatigiit, mens der blev anmeldt forskellige forbehold fra de øvrige partiers side. Der var dog bred forståelse for Landsstyrets synspunkt om, at tiden er løbet fra den nuværende AEB-ordning, som opstiller en række bindinger med henblik på omfang, art og indhold af de hermed finansierede uddannelsestiltag. Dette system harmonerer dårligt med Landsstyrets ønske om at opprioritere efteruddannelse og kompetenceudvikling samt sikre en bedre koordination af de allerede anvendte midler.

Der var endvidere forståelse for Landsstyrets synspunkt om, at så mange borgere som muligt skal bidrage til en styrket uddannelsesindsats i de kommende år. Set i dette lys er det principielt ikke ønskeligt, at enkelte brancher i dag holdes uden for erhvervsuddannelsesindsatsen samt dennes finansiering. Alle dele af Grønlands erhvervsliv har mulighed for, og dermed også en forpligtigelse til, at bidrage til en opkvalificering af landets arbejdsstyrke.


Erhvervslivets merbelastning

Skatte- og Afgiftsudvalget konstaterer, at forslaget belaster erhvervslivet med yderligere 12 mio. kroner, men at merbelastningen kun vil få betydning for de erhvervsgrene, der hidtil har været fritaget for betaling af AEB-bidrag. Forslaget sigter for så vidt mod en ligestilling af alle dele af erhvervslivet. Det fremgik under samrådet, at Landsstyret ikke forventer, at afgiften efter sin størrelse vil udgøre en økonomisk trussel mod de berørte erhverv, ej heller for så vidt angår fiskeri- eller hyrevognsbranchen, som i denne tid døjer med hurtigt stigende brændstofudgifter.

Udvalget har på baggrund af forslagets 1. behandling overvejet, om der er fortsat grundlag for at friholde dele af erhvervslivet for arbejdsmarkedsafgiften med den begrundelse, at disse erfaringsmæssigt ikke anvender efteruddannelse i større omfang. Det kan i den forbindelse være svært at vurdere for udvalget, om den manglende tradition for efteruddannelse i visse brancher skyldes manglende behov eller manglende muligheder.

Umiddelbart synes der at være muligheder for en opkvalificering af arbejdsstyrken i alle tænkelige brancher. Dette gælder i alt fald, hvis opkvalificeringen ikke blot koncentreres om de traditionelle, strengt produktionsrettede kurser, men tager et bredere sigte mod personlighedsudvikling og sociale kompetencer. Royal Greenland Academy har vist os nogle gode eksempler herpå.

For så vidt angår taxabranchen kunne det blandt andet være nærliggende med kursustilbud om sprog, service, personlig sikkerhed, konflikthåndtering, motorlære etc. I sidste ende vil det være op til den enkelte arbejdsgiver og arbejdstager at finde frem til de rette opkvalificeringstilbud. Skattesystemet bør imidlertid efter Skatte- og Afgiftsudvalgets opfattelse ikke belønne dem, der stiller sig uden for uddannelsesindsatsen ved at indrømme dem en afgiftsmæssig fortrinsbehandling. De kommende års fælles anstrengelser på uddannelsesområdet må tværtimod indebære, at de brancher, der ikke ser relevante muligheder for at bidrage til arbejdsstyrkens opkvalificering, bærer byrderne sammen med de brancher, der ser sådanne muligheder.


Sammenhængen mellem arbejdsmarkedsafgiften og erhvervsuddannelsesindsatsen

Det ligger Skatte- og Afgiftsudvalget meget på sinde at sikre, at provenuet fra arbejdsmarkedsafgiften faktisk kommer efteruddannelsesindsatsen til gode. I modsat fald ville der blot være tale om en simpel afgift på lønarbejde, og provenuet kunne mere hensigtsmæssigt indkræves gennem indkomstskat, selskabsskat eller på en lignende måde.

Landsstyremedlemmerne for Finanser og Økonomi samt for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har under samrådet over for udvalget gjort rede for denne problemstilling. Det fremgik, at Landsstyret i forbindelse med de kommende års finanslove (FFL 2007 og overslagsårene) agter at stille betydelige midler til rådighed for erhvervsuddannelsesområdet.

I konkrete tal drejer det sig om 35,6 mio. kr. til kursusvirksomhed i 2007, som forventes gradvist forhøjet til 42,7 mio. kr. i 2009. Dertil kommer ca. 20 mio. kr. årligt til at dække lærlingelønninger på 1. uddannelsesår, der hidtil har været afholdt med AEB-midler. Ifølge lovforslagets oprindelige intentioner var det op til Landstinget at sikre, at der bevares en rimelig sammenhæng mellem størrelsen af den opkrævede arbejdsmarkedsafgift på den ene side og omfang samt kvalitet af efteruddannelsesaktiviteterne på den anden side.

Skatte- og Afgiftsudvalget har fundet det ønskeligt, at det sikres ved lov, at arbejdsmarkedsafgiftens provenu anvendes til finansiering af efteruddannelse og kompetenceudvikling på erhvervsuddannelsesområdet. Dermed skal det undgås, at arbejdsmarkedsafgiften på sigt kan udvikle sig til en almindelig afgift på arbejde. Udvalget har med brev af 23. maj 2006 meddelt dette ønske til Landsstyret (Bilag 6). Landsstyret har den 25. september 2006 fremsendt et udkast til ændringsforslag, som tilgodeser udvalgets ønske gennem en ny formulering af lovens § 2, stk. 1, (Bilag 3).


Indflydelsesmuligheder for arbejdsmarkedets parter på efteruddannelses- og kompetenceudviklingsprogrammer

Skatte- og Afgiftsudvalget lægger vægt på, at arbejdsmarkedets parter fortsat udøver en mærkbar indflydelse på anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed for en opkvalificering af arbejdsstyrken. Dette er for det første en naturlig konsekvens af vores demokratiske samfundsmodel med inddragelse af de borgere og interessegrupper, beslutningen vedrører. For det andet er brugerindflydelsen med til at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af midlerne samt en vis kontrol med, at der afsættes midler i relevant omfang.

Landsstyret har under samrådet gjort det tydeligt, at lovforslagets oprindelige intentioner lagde op til en central styring, koordination og kvalitetssikring af efteruddannelsesindsatsen, men at der samtidigt skulle ske en systematisk inddragelse af synspunkterne fra arbejdsmarkedets parter. Rammerne herfor skulle fastsættes i form af en tekstanmærkning i FFL 2007. Der var imidlertid lagt op til en tydelig begrænsning af Kompetenceudviklingsrådets nuværende beføjelser, idet rådet ifølge intentionerne fremover blot skulle fungere som en almindelig høringspart forud for efteruddannelsesmidlernes fordeling.

Skatte- og Afgiftsudvalget har fundet det ønskeligt, at Kompetenceudviklingsrådet, og dermed blandt andet arbejdsmarkedets parter og KANUKOKA, fortsat nyder en særlig indflydelse på efteruddannelsesmidlers anvendelse. Udvalget har endvidere fundet det naturligt, at genoverveje rådets sammensætning, således at arbejdsgiverorganisationen ILIK kan tilbydes en plads i rådet. Såfremt det herefter vil være passende at udvide medlemskredsen med en yderligere arbejdstagerorganisation, kunne denne plads tilbydes KNAPK eller flere organisationer i fællesskab. Udvalget har med brev af 23. maj 2006 meddelt disse overvejelser til Landsstyret (Bilag 6).

Landsstyret har den 25. september 2006 fremsendt et udkast til en ændret bekendtgørelse om Kompetenceudviklingsrådet, som tilgodeser udvalgets ønsker (Bilag 3).


Samlet vurdering af lovforslaget.

Skatte- og Afgiftsudvalget finder, at lovforslaget tilgodeser et klart behov for at modernisere de nuværende AEB-regler, så de opkrævede midler bedre kan bidrage til en koordineret opprioritering af efteruddannelsen og kompetenceudviklingen på erhvervsuddannelsesområdet. De foreslåede regler indebærer et merprovenu på 12 mio. kr., som fremkommer ved, at erhvervene fremover forpligtes til at bidrage mere ligeligt til denne centrale samfundsopgave.

Med det ændringsforslag, Landsstyret har udarbejdet til lovforslaget, sikres det, at arbejdsmarkedsafgiftens fulde provenu også fremover kommer erhvervsuddannelsesområdet til gode. Landsstyret har endvidere vist sig parat til at sikre, at Kompetenceudviklingsrådet bevarer en væsentlig indflydelse på prioriteringen af de midler, der medgår til efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteterne, idet rådet samtidig sammensættes med en bredere repræsentation af arbejdsmarkedets parter.

Skatte- og Afgiftsudvalget kan derfor samlet set tilslutte sig Landsstyrets lovforslag og det udarbejdede ændringsforslag til lovforslaget.


Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling.

Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller på den beskrevne baggrund, at Landstinget under sin 2. behandling vedtager det fremsatte lovforslag med de ændringer, der følger af Landsstyrets ændringsforslag.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive forslaget til Landstingets 2. behandling.

Augusta Salling
Formand


Jens Lars Fleischer

Agathe Fontain

Tommy Marø

Lene Knüppel

 

Bilag (pdf-format - 1156 kb)