13. oktober 2006

EM 2006/30

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om indkomstskat


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut (formand)
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut (næstformand)
Landstingsmedlem Lars Emil Johansen, Siumut
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne (suppleant)
Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut (suppleant)
Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut (suppleant)


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har på baggrund af forslagets 1. behandling under FM 2006 foretaget en gennemgang af lovforslaget med bemærkninger samt af de modtagne høringssvar. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender har den 2. oktober 2006 sendt et brev til Skatte- og Afgiftsudvalget med henblik på en yderligere belysning af de spørgsmål, der er blevet rejst under 1. behandlingen. Brevet vedlægges som Bilag 1 til denne betænkning.

Landsstyremedlemmets brev præciserer blandt andet, at ændringerne vedrørende royaltybeskatningen ikke medfører en ny beskatning eller øgede skatteindtægter.


Høring over lovforslaget.

Skattedirektoratets høring over lovforslaget blev ifølge høringsskrivelsen gennemført i tidsrummet fra den 19. juni 2006 til den 20. juli 2006. Høringen omfattede tillige to andre skattelove, jf. EM 2006/29 og EM 2006/32.

Der har været fremsat kritik mod fastsættelsen af høringsfristens længde. Således anfører arbejdsgiverforeningen ILIK, at forslaget fylder over 100 tætskrevne sider, at det blev udsendt sammen med andre, ligeledes omfangsrige lovforslag på skatteområdet, samt at forslaget blev modtaget så sent, at der kun var knap 10 arbejdsdage til at udarbejde høringssvar til det fremsendte materiale. Under disse omstændigheder har ILIK set sig ude af stand til behandle og besvare hele høringsmaterialet på et forsvarligt niveau.

Under hensyntagen til høringsmaterialets omfang og kompleksitet, samt til høringsperiodens placering midt i en sommerferieperiode, finder Skatte- og Afgiftsudvalget det ikke tilfredsstillende, at høringsfristen har været fastsat til mindre end fem uger. Det må give anledning til yderligere betænkeligheder, at den reelle høringsfrist efter det oplyste kan have været betydeligt kortere på grund af den tid, der er medgået til ekspedition.

Udvalget kan i den forbindelse oplyse, at Landstingets Lovudvalg under behandling af FM 2000/9 har udtalt, at høringsfrister almindeligvis ikke bør fastsættes til mindre end 4 uger. Det blev herved forudsat, at fristen forlænges, hvis forslaget er teknisk kompliceret eller høringsperioden ligger i sommerferietiden, etc. Ifølge de gældende lovtekniske retningslinier fastsættes høringsfristen som udgangspunktet til mindst 4 uger, i ferietiden 6-8 uger.

Skatte- og Afgiftsudvalget henstiller på denne baggrund, at Landsstyreområdet for Skatter og Afgifter fremover fastsætter mere rimelige høringsfrister.

Vedrørende høringens parter og høringsrundens resultater henvises til de almindelige bemærkninger til lovforslaget.


Landstingets 1. behandling af lovforslaget.

Lovforslaget blev under 1. behandlingen hilst velkommen af alle partier.

Fra Inuit Ataqatigiits side blev det efterlyst, at en reduktion af selskabsskatten modsvares af en forpligtelse for selskaberne til større deltagelse i forhold til erhvervsuddannelserne. Skatte- og Afgiftsudvalget ønsker i den forbindelse at påpege, at det verserende forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift (EM 2006/9) kan anses som et skridt i denne retning. Dette forslag indebærer en mere ligelig fordeling af erhvervslivets andel ved finansieringen af efteruddannelse og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet. Forslaget forventes at fremskaffe et merprovenu på 12 mio. kroner, øremærket erhvervsuddannelsesformål.

Hvad angår oprettelsen af praktikpladser finder udvalget, at emnet ikke er egnet til regulering i forbindelse med lovgivningen om indkomstskat. Udvalget er imidlertid opmærksom på, at der kan være behov for at fremme oprettelsen af praktikpladser ved at justere anden lovgivning, så som i landstingslov om licitation eller i landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Landstyret opfordres til at medtage denne overvejelse ved sit fremtidige lovforberedende arbejde.

Atassut spurgte under lovforslagets 1. behandling til baggrunden for opretholdelsen af den særlige bestemmelse i § 60, stk. 2, vedrørende selskabsskatteprocenten for virksomheder, der beskæftiger sig med udvinding af mineralske råstoffer samt eksport af is og vand. Skatte- og Afgiftsudvalget forstår landsstyremedlemmets mundtlige svar derhen, at bestemmelsen ikke er udtryk for en retlig forskelsbehandling af de pågældende selskaber, men blot tilgodeser nogle praktiske behov ved forvaltningen af de pågældende lovområder. Dette svar, som også er bekræftet i landsstyremedlemmets brev af 2. oktober 2006, er taget til efterretning i Skatte- og Afgiftsudvalget.


Skatte- og Afgiftsudvalgets overvejelser.

Skatte- og Afgiftsudvalget finder i lighed med et enigt Landsting under forslagets 1. behandling, at lovforslaget fortjener fuld opbakning. Loven vil lette erhvervslivets vilkår, først og fremmest gennem en ensretning og lettelse af selskabsskatteprocenten, men også i tilfælde, hvor virksomhedsejere ønsker en fusion mellem moder- og datterselskab. Indeholdelse af royaltyskat ved royaltybetalinger til ikke fuldt skattepligtige selskaber tilgodeser et skattekontrolhensyn og sikrer skattebetaling her i landet, hvilket udvalget noterer med tilfredshed. Endelig hilser udvalget det velkomment med vedtagelsen af en samlet og overskuelig indkomstskattelov, ledsaget af opdaterede bemærkninger til lovforslaget. Dette betyder et mærkbart fremskridt for retsklarheden på dette for borgerne og samfundet så centrale retsområde.


Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling.

Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller med de foranstående bemærkninger, at Landstinget under sin 2. behandling vedtager det fremsatte lovforslag i sin foreliggende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive forslaget til Landstingets 2. behandling.

 

Augusta Salling
Formand


Lars Emil Johansen

Agathe Fontain

Agnethe Davidsen

Lene Knüppel

Bilag 1

Bilag 2 (pdf-format)