31. oktober 2006

EM 2006/43

 

Forslag til landstingslov om ændring af forslag til landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje

 

§ 1

I forslag til landstingslov om fiskerifinansiering foretages følgende ændringer:

 

1. § 16 affattes således:
" Denne landstingslov træder i kraft den 15. december 2006. "

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 15. december 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den xx.yy. 2006
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen

 

 

Bemærkninger til lovforslaget


Almindelige bemærkninger

1. Indledning:
Ændringsforslaget fremsendes på baggrund af, at det skal sikres, at uforbrugte midler under konto 50.06.50, Reserve til fiskeriudviklingspulje, for finanslov 2006, overføres uden tekniske hindringer til finanslov for 2007 og frem.

2. Forslagets hovedpunkter:
Hovedpunktet er at sikre overførsel af uforbrugte midler i 2006 til 2007 og frem.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Der vil ikke være nogen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ifølge ændringsforslaget.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:
Der vil ikke være nogen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ifølge ændringsforslaget.

5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:
Forslaget medfører ikke ved forslaget natur- eller miljømæssige konsekvenser.

6. Administrative konsekvenser for borgerne:
Forslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne.

7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:
Der vil ikke være nogen konsekvenser for forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre ifølge ændringsforslaget.

8. Høring af myndigheder og organisationer:
Ændringsforslaget har været til høring i Økonomidirektoratet, og høringssvar herfra er indarbejdet i lovforslaget.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

I det første lovforslag er datoen for ikrafttræden den 1. januar 2007. Med ændringsforslaget foreslås tidspunktet ændret til 15. december 2006 for at sikre, rent teknisk, at den givne bevilling i 2006 kan hensættes i regnskab 2006 til fiskerifinansieringspuljen. Midlerne fra bevilling 2006 kan herefter bruges i 2007 og frem.


Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft pr. 15. december 2006.