23. oktober 2006

EM06/43

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje.


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Kim Kielsen, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut
Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut
Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne

Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg har gennemgået forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje med bemærkninger. Udvalget noterer sig, at forslaget under dets 1. behandling i Landstinget nød generel opbakning.

Forslagets indhold.

Med forslaget etableres en fiskerifinansieringspulje. Midlerne til puljen afsættes i Finansloven. Midlerne i fiskerifinansieringspuljen skal anvendes til udvikling af fiskerierhvervet, herunder til at lette nye aktørers adgang til erhvervet.

Forslaget giver Landsstyret mulighed for at yde tilskud til udskiftning og modernisering af fiskefartøjer i det kystnære fiskeri. Endvidere giver forslaget Landsstyret mulighed for at yde tilskud til innovative projekter, der kan skabe nye muligheder for det grønlandske fiskeri, herunder også fiskeopdræt.

Forslaget har til hensigt at virke understøttende for en øget egenfinansiering i fiskeriet, således at støtte kun gives til egnede fartøjsprojekter, der har kunnet opnå en fremmed finansiering på minimum 80% af projektet samlede anskaffelsesværdi og hvor det offentliges indskud kan andrage 20%. Vurderingen af et fartøjsprojekts økonomi er dermed undergivet kriterierne om rentabilitet på det private lånemarked, hvor den før var genstand for en vurdering i offentlig regi. Forslagets målgruppe er de fiskere, der opererer inden for de kommercielt mest interessante fiskerier; rejer, hellefisk og på sigt torskefiskeri.

Spørgsmål til Landsstyret

Udvalget har i forbindelse med sin behandling af forslaget rejst spørgsmål til Landsstyret, disse vedlægges som bilag.

Forslagets tekniske udformning

Det fremgår af FFL 07’s budgetbidrag til "Hovedkonto 50.06.50 Reserve til fiskeriudviklingspulje" at der afsættes et samlet landskassebidrag i alt 41,2 mio. kr. til formålet fiskerifinansieringspulje i 2006 og 2007 – heraf 21,082 mio. kr. i 2007.  

Såfremt dele af de på FL06 afsatte midler til dette formål først skal finde anvendelse i 2007, kræver dette en særlig hjemmel, enten i form af en tekstanmærkning på FL2006 eller i form af en specifik lovhjemmel i en sektorlov.

§ 1, stk. 2, i nærværende forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje bestemmer, at de midler, der indskydes i fiskerifinansieringspuljen, opspares heri. § 16 i lovforslaget bestemmer imidlertid, at landstingsloven først træder i kraft den 1. januar 2007.

Lovforslaget indeholder således ikke i sin foreliggende form hjemmel til, at midler afsat til fiskeriudviklingspuljen på FL 2006 kan overføres til anvendelse i senere budgetår.

Landsstyret har under forslagets førstebehandling bebudet, at Landsstyret agter at fremsætte et ændringsforslag vedr. landstingslovens ikrafttrædelsestidspunkt. Med dette ændrings-forslag tilvejebringes den fornødne hjemmel.

Udvalgets behandling af forslaget

Overordnet finder udvalget, at forslaget vil bidrage til at udvikle fiskerierhvervet som et bæredygtigt og økonomisk rentabelt erhverv, hvilket udvalget finder positivt.

Midlerne i fiskerifinansieringspuljen skal anvendes til udvikling af fiskerierhvervet, herunder til at lette nye aktørers adgang til erhvervet. Udvalget kan fuldt ud tilslutte sig dette formål.

Udvalget noterer sig dog, at der på finanslovsforslaget for 2007 ikke er afsat midler til fiskerifinansieringspuljen i overslagsårene. Udvalget bemærker hertil, at en realisering af forslagets intentioner forudsætter, at de fornødne midler tilvejebringes ved regelmæssige indskud i fiskerifinansieringspuljen gennem en årrække.

Udvalget har noteret sig, at Landsstyret agter at anvende 80 % af midlerne i fiskeri-finansieringspuljen til en udskiftning og modernisering af flåden i det kystnære fiskeri. Dette vil bidrage til en bedre udnyttelse af vore kystnære fiskeressourcer og en bedre økonomi i fiskeriet.

Udvalget bemærker i den forbindelse, at den løbende udskiftning og modernisering af flåden i det kystnære fiskeri også kan (og bør) have en miljømæssig betydning, blandt andet i form af bedre brændstofudnyttelse.

Udvalget finder det ligeledes positivt, at forslaget åbner op for tilskud til innovative projekter, der kan skabe nye muligheder for det grønlandske fiskeri.

Forslaget åbner herunder også op for innovative projekter relateret til fiskeopdræt. Udvalget konstaterer, at flere af de lande, vi konkurrerer med på fiskeriområdet i perioder har haft betydelige indtægter fra fiskeopdræt. 25% af Færøernes eksportindtægter hidrører f.eks. fra ørred- og (især) lakseopdræt. For Grønland ligger der her et stort uudnyttet vækstpotentiale, - men også betydelige risici i form af prisudsving, og tab forårsaget af sygdomme og større udslip.

Der er grund til i den forbindelse at være opmærksom på de erfaringer, andre har gjort sig med hensyn til fiskeopdræt, således at vi kan undgå dyre fejl.

Der er endvidere grund til at være opmærksom på de miljømæssige påvirkninger, herunder udledning af kvælstof, fosfor, kobbersulfat (til bekæmpelse af alger på netbure) samt antibiotika. Blandt de miljømæssige risici hører også påvirkning af den naturlige fiskebestand, især i genetisk henseende (gennem udslip) men også ved spredning af parasitter og sygdomme.

Udvalget opfordrer derfor Landsstyret til at sikre, at behovet for lovgivningsmæssige rammer på området tilgodeses.

Udvalgets indstillinger

Landsstyret har under forslagets førstebehandling bebudet, at Landsstyret agter at fremsætte et ændringsforslag vedr. landstingslovens ikrafttrædelsestidspunkt. Et enigt udvalg tilslutter sig dette.

Et enigt udvalg indstiller Forslag til landstingslov om fiskerifinansieringspulje til vedtagelse i den herefter foreliggende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Ane Hansen, formand

Kim Kielsen, næstformand

Lars-Emil Johansen

Augusta Salling

Jens B. Frederiksen

Bilag (pdf-format)