18. september 2006

EM 2006/7

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til landstingslov nr. xx af xx. 2006 om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning mv.
(Mulighed for anlægslån ved opførelse af skolebygninger)

Fremsat af et flertal i Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut.

Til § 1.

1. § 1, nr. 1, udgår.

2. § 1, nr. 2, affattes således:
"2. Efter §18 indsættes i kapitel 5:
"§ 18a. Landsstyret kan yde frie grundskoler anlægslån på op til 40% af den frie grundskoles samlede udgifter til opførelse af skolebygninger.
Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt den frie grundskole selv afholder 10% af de samlede opførelsesudgifter.
Stk. 3.  Den resterende del af opførelsesudgiften finansieres af den frie grundskole selv, eksempelvis ved optagelse af lån i bank eller realkreditinstitut.
Stk. 4.  Lån efter stk. 1 kommer til udbetaling ved byggeriets færdiggørelse. Lånet sikres ved pant i bygningen og har prioritet efter den frie grundskoles lån efter stk. 3.
Stk. 5.  Lån efter stk. 1 er rente- og afdragsfrie i 15 år, hvorefter det afvikles som annuitetslån over 10 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto med tillæg af 3%.
Stk. 6.  Medmindre långiver bestemmer andet, forfalder lånet til betaling, når
1) renter og afdrag på lånet ikke betales, og den frie grundskole ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til den frie grundskole,
2) den frie grundskole undlader at holde bygningerne forsvarligt vedlige, og misrøgt og dermed forringelse af långivers pantsikkerhed er konstateret, eller
3) bygningerne overdrages til andre.
Stk. 7.  Lån kan kun ydes til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning og de standarder for byggeteknik og drift, der gælder på opførelsestidspunktet.
Stk. 8.  Før der søges om lån efter stk. 1, skal den frie grundskole have arealtildeling fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 9. Endeligt tilsagn om lån kan først gives, når byggeprojekt og økonomi er vurderet og godkendt af Landsstyret, og når den frie grundskole har dokumenteret sin egen finansiering af de samlede opførelsesudgifter.
Stk. 10. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om anlægslån til frie grundskoler.

§ 18b. Landsstyret kan yde frie grundskoler tilskud og lån til øvrige investeringsudgifter.".".

 

Bemærkninger

Til § 1, nr. 1

Det oprindelige lovforslag lagde op til at fjerne friskolelovens § 18, stk. 2, som bemyndiger kommunalbestyrelsen til at yde frie grundskoler tilskud og lån til anlæg af skolens bygninger samt til lignende investeringsudgifter. Hensigten med at fjerne denne bestemmelse har været, at kommunalbestyrelserne i stedet skulle forpligtes til at yde et fast lånebeløb på 10% af de samlede anlægsudgifter. Dette ville have indrømmet de frie grundskoler et retskrav på at modtage anlægslån fra kommunen.

Ændringsforslaget sikrer derimod, at den nuværende § 18, stk. 2, opretholdes i sin eksisterende form. Det vil dermed fortsat være op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om og i hvilket omfang man ønsker at yde tilskud til anlæg af skolens bygninger eller til lignende investeringsudgifter.

Denne ændring tilgodeser indsigelser fra Landsstyret og de kommunale høringsparter mod det oprindelige lovforslag.


Til § 1, nr. 2

I lovforslagets § 18a, stk. 1, 1. pkt., blev formuleringen "Landsstyret yder frie grundskoler anlægslån på 30%" erstattet med "Landsstyret kan yde frie grundskoler anlægslån på op til 40%". Samtidigt udgår 2. pkt., hvorefter kommunalbestyrelsen skulle yde frie grundskoler anlægslån på 10% af de samlede udgifter til opførelse af skolebygninger.

Disse ændringer medfører:

at Landsstyret ikke er forpligtet til at yde anlægslån, men alene indrømmes en mulighed herfor,

at der fastsættes et maksimalt lånebeløb i stedet for et fast lånebeløb, og

at det maksimale lånebeløb fastsættes til 40% fra Landsstyret i stedet for 30% fra Landsstyret og 10% fra kommunalbestyrelsen.

Landsstyrets afgørelse vedrørende låneansøgninger træffes efter en skønsmæssig afvejning over en hensigtsmæssig anvendelse af de samlede anlægsmidler på folkeskoleområdet. Ansøgninger om anlægslån fra frie grundskoler vurderes i videst muligt omfang efter samme kriterier som ved bedømmelsen af tilsvarende anlægsønsker fra det offentlige. Ved at bedømme offentlige og private ansøgninger på lige fod, tilstræbes de bedst mulige rammer for en omkostningseffektiv og behovsorienteret ressourcedækning på folkeskoleområdet.

Bestemmelsen giver ikke de frie grundskoler et retskrav på at få tildelt lån til konkrete projekter. Der kan følgelig gives afslag på ansøgninger under henvisning til den samlede prioritering af anlægsmidlerne, idet der ved afslaget skal oplyses om de kriterier, der er indgået i Landsstyrets afvejning, jf. de sædvanlige regler om begrundelse af afslag i henhold til landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landsstyrets lån kan højst udgøre 40% af den frie grundskoles samlede udgifter til opførelse af skolebygninger. Såfremt der af hensyn til den samlede prioritering kun kan ydes et mindre beløb end hvad den frie grundskole har søgt om, ydes lånet på betingelse af, at anlægsprojektet gennemføres som planlagt ifølge ansøgningen.

Denne ændring tilgodeser indsigelser fra Landsstyret og de kommunale høringsparter mod det oprindelige lovforslag.

Ifølge lovforslagets § 18a, stk. 9, skulle endeligt tilsagn om lån blandt andet først kunne gives, når byggeprojekt og økonomi er vurderet og godkendt af Landsstyret og kommunalbestyrelsen. Ifølge ændringsforslaget kræves der ikke længere en vurdering og godkendelse i kommunalbestyrelsen, da kommunernes andel i finansieringen udgår. Dermed tages der højde for, at finansieringen af anlægsopgaverne på folkeskoleområdet ifølge gældende regler udelukkende er en hjemmestyreopgave.

Denne ændring tilgodeser en indsigelse fra Landsstyret mod det oprindelige lovforslag.

Ifølge lovforslagets § 18b skulle kommunalbestyrelsen gives adgang til at yde frie grundskoler tilskud og lån til øvrige investeringsudgifter. Denne bestemmelse skulle træde i stedet for den nuværende § 18, stk. 2. Ændringsforslaget opretholder derimod kommunernes nuværende retsstilling efter § 18, stk. 2, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 1, ovenfor.

Lovforslagets øvrige bestemmelser er videreført uændret. Der henvises til bemærkningerne til det oprindelige lovforslag.