12. november 2006

EM 2006/42

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Juliane Henningsen , Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut, næstformand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut
Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen under EM 2006 gennemgået lovforslaget.

Forslaget indhold

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har fremsat forslag til landstinglov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Formålet med forslaget er at give hjemmel til, at der i Ilisimatusarfiks regi kan tilbydes forskningsbaseret undervisning ved de mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsernes længde, indhold, faglige niveau og formelle opbygning udformes, så de svarer til nationale og internationale uddannelsestilbud. Dette forventes at lette meritoverførsel, studenterudveksling og uddannelsernes internationale anerkendelse.

Det er ligeledes formålet, ved fælles og koordineret planlægning af de videregående uddannelser at skabe synergieffekter på undervisnings- og administrationsområdet. Det er endvidere hensigten, at de professionsrettede uddannelser får mulighed for at tilbyde efter- og videreuddannelser på master-, kandidat-, og Ph.D-niveau.

Landsstyret ser etableringen af forskningsbaserede uddannelser som et centralt element i bestræbelserne på at sikre det grønlandske folks muligheder for at udvikle et selvbærende samfund på egne præmisser.

Høring over lovforslaget.

Høringen af lovforslaget blev ifølge høringsskrivelsen fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke gennemført i tidsrummet fra den 16. maj til den 16. juni 2006. Vedrørende høringens parter henvises til de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Kultur- og Uddannelsesudvalget ønsker imidlertid at påpege, at en høringspart har rejst tvivl om lovforslagets økonomiske konsekvenser.

Økonomidirektoratet har således anført, at direktoratet ikke finder, at der er redegjort for de økonomiske konsekvenser af forslaget, og at forslaget med dertil hørende økonomiske konsekvenser burde være indgået i Landsstyrets samlede prioriteringer i forbindelse med forslag til finanslov for 2007 på lige fod med alle andre forslag til ny initiativer.

Kultur- og Uddannelsesudvalget finder, at et høringssvar af denne karakter burde have givet anledning til en grundig analyse af forslagets økonomiske og samfundsøkonomiske aspekter, og at resultaterne heraf burde være indarbejdet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Udvalget finder det utilfredsstillende, at dette ikke er sket.

Udvalgets behandling af forslaget

Udvalget konstaterer, at der fra alle Landstingets partier var opbakning til Landsstyrets intention og hensigt med forslaget. Kultur- og Uddannelsesudvalget finder det glædeligt, at Landsstyret igangsætter tiltag for at højne uddannelsesniveauet i Grønland, og ser gerne de gode målsætninger realiseret. Udvalget støtter tanken om, at uddannelserne tilpasses, således at de bliver internationalt anerkendte, så de studerende eksempelvis får mulighed for at tage et år på en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution.

Udvalget finder det endvidere positivt, at der skabes grundlag for at integrere de mellemlange uddannelser til professionsbachelor-uddannelser, således at der gives mulighed for at personer med disse uddannelser kan tage overbygningsuddannelser på universitetsniveau. Herigennem skabes fleksibilitet i uddannelsessystemet. Udvalget ønsker nærmere information om, hvor langt man er nået i forhold til at implementere uddannelser på professionsbachelorniveau, samt hvornår man forventer, at ændringerne er fuldt implementerede.

Kultur- og Uddannelsesudvalget kan umiddelbart støtte forslagets målsætning. Udvalget har imidlertid en række betænkeligheder, primært i forhold til finansieringen. Udvalget har på denne baggrund fundet det nødvendigt inden 2. behandlingen af lovforslaget at få belyst nogle væsentlige forhold vedrørende nedenstående fire emner. Udvalget har derfor i et brev af 9. oktober 2006 stillet en række spørgsmål til Landsstyremedlem Doris Jakobsen. Udvalget anmodede herudover om en status på professionsbacheloruddannelserne. Udvalgets brev og Landsstyremedlemmets svarbrev af 17. oktober 2006 er vedlagt som bilag.

Endvidere har udvalget sendt Landsstyremedlemmet en række spørgsmål den 9. oktober samt haft Landsstyremedlemmet i samråd den 24. oktober. Udvalgets brev og Landsstyremedlemmets svarbrev af 31. oktober samt talepapir til samråd er ligeledes vedlagt som bilag.

1. Internationalisering af uddannelserne

Landsstyret fremhæver, at "de videregående uddannelser skal være på niveau med internationale uddannelser. Inden for de videregående uddannelser er der behov for at tilpasse uddannelserne, således, at de matcher tilsvarende uddannelser i andre lande med særlig henblik på meritoverførsel, videreuddannelsesmuligheder samt international anerkendelse."

Kultur- og Uddannelsesudvalget finder det vigtigt, at det sikres, at internationaliseringen af uddannelserne først og fremmest tager hensyn til det grønlandske samfunds behov og virkelighed og ikke udvikler sig til en økonomisk byrde.

2. Ikrafttrædelsestidspunkt for loven

Udvalget har bemærket, at Ilisimatusarfik har påpeget, at de omhandlende uddannelsesinstitutioner p.t. har lærere, som ikke er ansat med forskningsforpligtelser. På denne baggrund finder Ilisimatusarfik det illusorisk at tro, at uddannelserne pr. 1.december 2006 (lovens ikrafttrædelsesdato) kan ændres til forskningsbaserede uddannelser. Ilisimatusarfik vurderer, at det er nødvendigt med en overgangsperiode på 5-6 år, inden man kan nå situationen, hvor en væsentlig del af underviserne er ansat med forskningsforpligtelse. Ilisimatusarfik vurderer således, at en fuld forskningsbasering tidligst er realistisk i 2011 eller 2012.

Udvalget vil fremhæve, at det som regel er ønskeligt, at en lov først sættes i kraft på fra et tidspunkt, da administrationen er i stand til at sikre, at loven får virkning efter sit indhold med det samme.

3. Finansieringen

Landsstyret oplyser, at lovforslagets konsekvenser vil være udgiftsneutrale og ikke medfører administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne. Endvidere udtaler Landsstyret, at: "Forslaget som helhed kan holdes indenfor den eksisterende budgetramme, idet der forventes synergieffekter på undervisnings- og administrationsområdet, der vil kunne frigøre midler til den forskningsbaserede undervisning." Landsstyret forventer således, at udgifterne, der er forbundet med forslaget vil kunne afholdes inden for rammerne af hovedkonto 40.12.33, Institutioner under de videregående uddannelser, hovedkonto 40.12.27, drift af Ilimmarfik, hovedkonto 40.01.10, Inerisaavik/Pilersuiffik og hovedkonto 32.10.06, Center for Sundhedsuddannelser.

Direktoratet oplyser samtidig, at omfanget af eventuelle merudgifter pt. ikke kan fastslås, samt at "Uddannelse er højt prioriteret af landsstyret. Man bør ikke undlade at igangsætte reformer af frygt for øgede lønudgifter."

Udvalget finder det betænkeligt, at lovforslagets finansiering tænkes sikret gennem en forventet synergieffekt, når hverken udgifternes eller synergieffekternes størrelser ses at være belyst nærmere. Udvalget savner dokumentation for, at lovforslaget ingen økonomiske og administrative konsekvenser har for det offentlige samt for samfundsøkonomien i øvrigt. Udvalget har på denne baggrund ønsket at få de økonomiske aspekter af forslaget nøje belyst inden 2. behandlingen.

4. Tolke- og oversætteruddannelserne

Udvalget hilser det velkomment, at Landsstyret i et samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik vil undersøge muligheden for at udvikle tolke- og oversætteruddannelserne til en uddannelse på bachelorniveau.

Udvalget har ønsket uddybet, hvorledes Landsstyret anser en finansiering indenfor de allerede bevilgede økonomiske midler for mulig, da der i forbindelse med nye projekter ofte kan være økonomisk merforbrug, udover de allerede bevilgede midler.

Landsstyremedlemmet oplyser i sit svarbrev: "Landsstyret forventer at fremsætte forslag til en ny lov om Ilisimatusarfik på Landstingets efterårssamling i 2007. Det er planen, at lade de institutioner, der i dag udbyder de såkaldte professionsrettede uddannelser indgå i Ilisimatusarfik, således som det i sin tid blev skildret i oplægget om Ilimmarfik. Indholdet i det forslag (EM 2006/42), som Landstinget behandler nu, vil indgå i den nye lov om Ilisimatusarfik." samt at "Da det foreliggende forslag således kun forventes at få en selvstændig levetid på et år, er det i dette lys, bemærkningerne om de økonomiske konsekvenser skal ses." Endelig oplyser Landsstyremedlemmet, at "Frem til fremsættelsen af forslaget om ny universitetslov, vil KIIIP og institutionerne arbejde med et holdbart grundlag for de økonomiske konsekvenser fra 2008."

Udvalgets indstilling

Et flertal i Udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit indstiller med ovenanførte bemærkninger forslaget til vedtagelse. Udvalgsflertallet finder, at Udvalget har arbejdet meget grundigt med dette forslag, men det har beklageligvis været vanskeligt at få klare og præcise svar på den række spørgsmål, som Udvalget har stillet Landsstyremedlemmet i forbindelse med behandlingen af forslaget.

For ikke at forsinke arbejdet tilslutter flertallet i Udvalget sig forslaget i forventning om, at Landsstyremedlemmet i starten af 2007 fremkommer med oplysninger til udvalget om de økonomiske konsekvenser af forslaget. Udvalgsflertallet har truffet sin beslutning ud fra en forudsætning om, at de økonomiske konsekvenser, ikke afviger fra det angivne i Landsstyremedlemmets svarbreve, vedlagt denne betænkning i bilagsform.

Et mindretal i Udvalget bestående af Demokraterne indstiller forslaget til forkastelse med følgende begrundelse: Demokraterne mener, at Landsstyremedlemmet for kultur, uddannelse, forskning og kirke ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for de økonomiske konsekvenser af forslaget. Landsstyremedlemmet har oplyst, at synergieffekterne vil opveje eventuelle ekstraudgifter. Da embedsmændene fra Økonomidirektoratet i deres høringssvar har betvivlet KIIIP’s påstand om at forslaget vil blive omkostningsneutralt, har udvalget først stillet skriftlige spørgsmål, herefter haft Landsstyremedlemmet for kultur, uddannelse, forskning og kirke i samråd og 3. gang stillet skriftlige spørgsmål omhandlende de økonomiske konsekvenser og budgetberegninger af forslaget. Landsstyremedlemmet har ved det seneste svar kun redegjort for den nuværende økonomi og ikke for konsekvenserne af forslaget.

Demokraterne finder det særdeles uansvarligt, såfremt landstinget vedtager denne lov uden, at de økonomiske følger er klarlagt gennem analyser.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive beslutningsforslaget til 2. behandling.

 

Juliane Henningsen
Formand


Kristian Jeremiassen

Ruth Heilmann

Otto Jeremiassen

Jens B. Frederiksen

Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pdf-format)

Bilag 4 (pdf-format)

Bilag 5 (pdf-format)

Bilag 6 (pdf-format)

Bilag 7 (pdf-format)