4. august 2006

EM 2006/26

 

Bemærkninger til lovforslaget

 

Almindelige bemærkninger

1. Indledning:
Et enigt Landsting besluttede på forårsmødet 2006, at Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser med senere ændringer (styrelsesloven) skal ændres således, at deltagelse i kommunale udvalgsmøder kan ske ved brug af telefon.

Med udgangspunkt heri og på baggrund af Strukturudvalgets betænkning er det Landsstyrets vurdering, at kommunerne bør sikres adgang til at benytte den moderne kommunikations-teknologi til at afholde møder.

Landsstyret foreslår derfor, at såvel medlemmerne af de kommunale udvalg, som af kom-munalbestyrelsen, sikres adgang til at benytte telefon og andre telekommunikations-teknologier, som f.eks. videokonferencer, internet m.v. til deltagelse i møder.

2. Forslagets hovedpunkter:
Det overordnede mål med forslaget er at imødekomme ønsket om en billigere, hurtigere og smidigere politisk sagsbehandling ved brug af telekommunikation, blandt andet begrundet i landets store geografiske afstande og de tekniske muligheder.

I det igangværende arbejde med den kommunale reform ønsker man at fremme kommunernes muligheder for at styrke borgerbetjeningen, bl.a. ved brug af IT-teknologi og således, at styrelsesloven ikke begrænser nye måder at arbejde på i de enkelte kommuner. Formålet med lovforslaget er således at give den kommunale ledelse fremtidssikrede muligheder for arbejdet. Forslaget fastholder styrelseslovens hovedregel om mødedeltagelse ved personligt fremmøde og således, at mødedeltagelse ved anvendelse af telekommunikationsteknologi er en undtagelse hertil.

På baggrund af de erfaringer, som kommunerne får med mulighederne for anvendelse af telekommunikationsteknologi vil det i forbindelse med en samlet revision af styrelsesloven blive vurderet, om der er grundlag for en ændret regulering.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Landsstyrets forslag forventes ikke at øge kommunernes udgifter. Forslaget om muligheden for at benytte telekommunikationsteknologier ved mødedeltagelse kan medføre besparelser i kommunerne ved begrænsning af rejseudgifter til medlemmerne af kommunalbestyrelsen og udvalgene.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:
Lovforslaget giver mulighed for rationaliseringer og hurtigere sagsbehandling.

5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger hertil.

6. Administrative konsekvenser for borgerne:
Lovforslagets administrative konsekvenser vil afhænge af, i hvilket omfang kommunerne anvender mulighederne for telekommunikationsbaserede møder. Muligheden for at udnytte den moderne IT-teknologi kan medføre en hurtigere og mere smidig beslutningsproces, som kan medføre en mere rationel sagsbehandling på administrativt niveau og dermed medføre en bedre borgerbetjening.

7. Evt. andre væsentlige konsekvenser:
Ingen bemærkninger hertil.

8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:
Ingen bemærkninger hertil.

9. Høring af myndigheder og organisationer:
Lovforslaget har været sendt til høring hos Kanukoka fra den 2. juni 2006 til den 20. juli 2006.

Af høringssvaret fremgår det, at der har været et generelt ønske i kommunerne om lovhjemmel til at afholde kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder som helt eller delvise telefonmøder. Landsforeningen kan derfor tiltræde den foreslåede ændring.

Kanukoka finder tillige, at møder i bygdebestyrelser også bør være omfattet af ændringen, og at forslaget desuden er i overensstemmelse med Strukturudvalgets anbefalinger.

Det fremgår af styrelseslovens § 50, at kommunalbestyrelsen i bygdebestyrelsens forretningsorden fastsætter reglerne for bygdebestyrelsernes arbejde. Det fremgår videre, at der dog ikke kan fastsættes regler, som fraviger de for kommunalbestyrelsen i styrelseslovens kapitel 2 fastsatte regler for så vidt angår pligt til udfærdigelse af skriftlige mødereferater, regler om inhabilitet i konkrete sager og retten til at kræve mindretalsudtalelser tilført referatet.

Med den foreslåede ændring vil der således være adgang til, at kommunalbestyrelserne kan fastsætte regler om bygdebestyrelsernes mulighed for at benytte telekommunikations-teknologier i møder i det omfang, det findes nødvendigt.

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser


Til § 1

Til nr. 1
Ifølge den nuværende styrelseslov er det fastslået, at mødedeltagelse i kommunalbestyrelsens møder alene kan ske ved personligt fremmøde.

Den foreslåede ændring giver hjemmel til at træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i kommunalbestyrelsens møder ved brug af telefon og andre telekommunikationsteknologier, f.eks. videokonferencer, internet osv. Det er kommunalbestyrelsen, som efter anmodning fra det enkelte medlem, træffer beslutning herom i den enkelte situation.

De kommuner, som ønsker at benytte muligheden for mødedeltagelse ved brug af telekommunikationsteknologier, skal sikre, at kommunalbestyrelsens forretningsorden tilpasses i fornødent omfang.

Til nr. 2
Bestemmelsen fastslår, at det er borgmesteren som skal sikre, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i mødet, herunder de deltagere som har deltaget ved brug af telefon eller andre telekommunikationsteknologier. Dette kan ske ved brug af f.eks. fax, digital signatur, eller på anden måde, som sikrer korrekt underskrift.

Til nr. 3
Ifølge den nuværende styrelseslov er det fastslået, at mødedeltagelse i udvalgsmøder alene kan ske ved personligt fremmøde.

Den foreslåede ændring giver hjemmel til at træffe beslutning om, at udvalgets medlemmer kan deltage i udvalgsmøder ved brug af telefon og andre telekommunikationsteknologier, f.eks. videokonferencer, internet osv. Det er udvalget selv, som efter anmodning fra det enkelte medlem, træffer beslutning herom i den enkelte situation.

De kommunale udvalg, som ønsker at benytte muligheden for mødedeltagelse ved brug af telekommunikationssystemer, skal sikre, at udvalgets forretningsorden tilpasses i fornødent omfang.

Til nr. 4
Bestemmelsen fastslår, at det er udvalgets formand der skal sikre, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i mødet, herunder de deltagere, som har deltaget ved brug af telefon eller andre telekommunikationssystemer. Dette kan ske ved brug af f.eks. fax, digital signatur, eller på anden måde, som sikrer korrekt underskrift.


Til § 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.