23. april 2007

FM 2007/41

 

Ændringsforslag

til

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2007 om alderspension

Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

 

Ny paragraf

1. Efter § 13 indsættes som ny paragraf:

"Rådighedsbestemte tillæg

§ 01. Kommunalbestyrelsen kan yde rådighedsbestemte tillæg på grundlag af kommunalt fastsatte minimumsgrænser for alderspensionisters rådighedsbeløb efter afholdelse af faste udgifter.
Stk. 2. Rådighedsbestemte tillæg udbetales ikke til alderspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om rådighedsbestemte tillæg, herunder om beregningen af rådighedsbeløb."


Til §15

2. § 15, stk. 1, 1. pkt. affattes således:
"Ansøgning om alderspension, børnetillæg, rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg skal af personer med bopæl i Grønland indgives til bopælskommunen."


Til § 18

3. § 18 affattes således:
" § 18. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en alderspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes beslutning om administration af alderspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af børnetillæg, rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg."


Til § 22

4. § 22, stk. 2, 1. pkt. affattes således:
"Udgifter til rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg afholdes af kommunen."

 

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning:
Ændringsforslaget indeholder ændringer, som hovedsagligt er begrundet i Familieudvalgets betænkning efter forslagets første behandling i Landstinget. Et enigt Familieudvalg anbefaler, at der indføres et større råderum for kommunerne i relation til personlige tillæg, end dét, det oprindeligt fremsatte forslag lagde op til.

Det foreslås på den baggrund at der yderligere indføres et rådighedsbestemt tillæg.

I det først fremsatte forslag kunne personlige tillæg kun tildeles alderspensionister, hvis forhold var særlig vanskelige, eller såfremt der ellers var risiko for, at der ville opstå økonomisk nød.

Denne bestemmelse bibeholdes, men med forslaget gives der kommunen mulighed for yderligere at tildele rådighedsbestemte tillæg på baggrund af kommunalt fastsatte rådighedsbeløb.


2. Forslagets hovedpunkter:
Forslaget giver kommunen kan yde rådighedsbestemte tillæg på grundlag af kommunalt fastsatte minimumsgrænser for alderspensionisters rådighedsbeløb efter afholdelse af faste udgifter. Det vil sige, at kommunen kan fastsætte et beløb, som alle alderspensionister skal have til sin rådighed, når alle faste udgifter er betalt.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Forslaget må forventes at medføre merudgifter til tillæg. Det er umiddelbart vanskeligt præcist at forudse hvor store, men bedømt på baggrund af kommunernes hidtidige praksis med vejledende rådighedsbeløb, må disse forventes at ligge på cirka 10 millioner kroner årligt.

Der vil ikke være administrative konsekvenser for det offentlige.


4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:
Forslaget ventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.


5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:
Forslaget ventes ikke at have miljømæssige konsekvenser.


6. Administrative konsekvenser for borgerne:
Forslaget ventes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne.


7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre:
Forslaget har ikke betydning i forhold til Rigsfællesskabet og selvstyre.


8. Høring af myndigheder og organisationer:
Forslaget har været til høring i Økonomidirektoratet, og høringssvaret herfra er indarbejdet i forslaget.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 01

Til stk. 1

Bestemmelsen indføres for at sikre, at kommunalbestyrelsen har adgang til at yde rådighedsbestemte tillæg på grundlag af kommunalt fastsatte minimumsgrænser for alderspensionisters rådighedsbeløb efter afholdelse af faste udgifter.

Det giver kommunen mulighed for at fastsatte et beløb, som alle alderspensionister skal have til rådighed, når alle faste udgifter er betalt, og således udbetale et tillæg til dem, der ikke har dette beløb til rådighed. Landsstyret fastsætter regler om, hvilke udgifter der indgår i beregningen.

Til stk. 2

Bestemmelsen fastslår, at rådighedsbestemte tillæg ikke udbetales til alderspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

Til stk. 3

Bestemmelsen fastslår, at Landsstyret fastsætter nærmere regler om de rådighedsbestemte tillæg.

Reglerne vil fremgå af bekendtgørelsen om alderspension.

Det vil være relevant at der fastsættes regler om hvorledes rådighedsbeløbet beregnes, det vil sige hvilke udgifter der indgår i beregningen.


Til § 15

Ændringen foretages for at gøre bestemmelsen korrekt. Ansøgning om rådighedsbestemte tillæg skal også indgives til bopælskommunen.


Til § 18

Ændringen foretages for at gøre bestemmelsen korrekt. Rådighedsbestemte tillæg kan også administreres af kommunen, såfremt kommunalbestyrelsen skønner at alderspensionisten ikke kan varetage sin økonomi.


Til § 22

Ændringen foretages for at gøre bestemmelsen korrekt. Udgifter til rådighedsbestemte tillæg afholdes af kommunen.