20. april 2007

FM 2007/41

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Familieudvalg

vedrørende

Forslag til Landstingsforordning om alderspension


Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling


Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Emilie Olsen, Atassut, næstformand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Landstingets Familieudvalg har efter 1. behandlingen den 20. marts 2007 gennemgået forordningsforslaget med bemærkninger.

Høringssvar
Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Udvalget har med interesse gennemgået de mange høringssvar. Udvalget må anerkende kritikken fra KANUKOKA, hvorefter det ikke er tilfredsstillende med en høringsfrist, der i realiteten er mindre end en høringsfrist på minimum 4 uger, eftersom høringsperioden har indbefattet flere helligdage. Familieudvalget og Landstinget må dog tage sin del af ansvaret for en forhastet lovgivningsproces, idet Landsstyret af Landstinget er blevet presset til at forcere tilblivelsen af lovforslaget, hvilket objektivt set ikke er optimalt. Familieudvalget skal ikke undlade at anerkende, at Landsstyret trods svære arbejdsvilkår har løftet opgaven.

Teknisk gennemgang af forslaget
Den 16. marts 2007 blev Familieudvalget efter anmodning præsenteret for en udbytterig teknisk gennemgang af forordningsforslaget.

Møde med KANUKOKA
Særligt høringssvaret fra KANUKOKA påkaldte sig interesse. Som følge heraf inviterede Familieudvalget KANUKOKA til et møde den 28. marts 2007 for at give KANUKOKA mulighed for at uddybe sine bemærkninger til forslaget. Især forslagets § 14 om personlige tillæg fandt KANUKOKA for indskrænkende i forhold til gældende regler. Kommunerne ville generelt gerne have et større råderum end forslagets § 14 til at kunne støtte de ældre. KANOKOKA påpegede, at forslagets § 14 ville betyde, at et vist antal alderspensionister ville opleve en realnedgang i pensionen, hvis forslaget blev vedtaget i den foreliggende form. KANUKOKA fremhævede endvidere et ønske om, at forslaget trådte i kraft pr. 1. januar 2008, fremfor den 1. juli som foreslået.

Spørgsmål
Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen om at besvare 31 spørgsmål. Kopi af Landsstyremedlemmets besvarelse, hvori Udvalgets spørgsmål er indarbejdet, er vedlagt nærværende betænkning som Bilag 1.

Forslagets indhold
Landsstyret har udarbejdet forslaget efter nærmere anvisninger i en aftale mellem et flertal blandt Landstingets partier - bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut. Disse partier er i sagens natur i det store hele tilfredse med forslaget, eftersom Landsstyret loyalt har fulgt anvisningerne.

Demokraterne, der ikke var part i pensionsaftalen mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut, kan, selvom partiet ikke er aftalepart, tilsvarende støtte hovedlinierne i forslaget.

Det er således et enigt Familieudvalg, der støtter hovedlinierne i forslaget.

For så vidt angår hovedindholdet i forslaget, skal Familieudvalget henvise til forslagets almindelige bemærkninger, der på udmærket vis redegør for forslagets hovedpunkter.

Efter en nøje gennemgang af Landsstyremedlemmets klare og entydige besvarelse af de 31 spørgsmål fra Familieudvalget, finder Familieudvalget anledning til at bemærke følgende:

Behov for at fastholde et større råderum for kommunerne

Et enigt Familieudvalg finder behov for, at der gives kommunerne et større råderum end forslagets § 14 til at fastsætte personlige tillæg, eller særlige tillæg og ydelser for alle kommunes alderspensionister, som et led i en lokal politik på ældreområdet. Kommunerne skal anerkendes en ret til at fastsætte et kommunalt rådighedsbeløb for kommunens alderspensionister. I Landsstyrets Pensionsredegørelse 2006 blev de meget uensartede forhold for alderspensionisterne dokumenteret. Familieudvalget finder, at den nye kommunalstruktur med færre kommuner i sig selv er egnet til at udligne de økonomiske skævheder for landets alderspensionister, hvorefter Familieudvalget ikke nærer den store bekymring for et større kommunalt råderum for kommunerne end det, forslaget lægger op til. Ønsker kommunerne at benytte dette større råderum, kan dette ske indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Behov for at Landsstyret fremsætter ændringsforslag

Et enigt Familieudvalg indstiller på denne baggrund forslaget til Landstingets vedtagelse i den form forslaget har, når Landsstyret har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets ovenstående anbefalinger, og når Familieudvalget har modtaget en klar tilkendegivelse af, hvorledes man agter at finansiere den merbevilling på kr. 53 mio. kr., som forslaget i den foreliggende form vil påføre Landskassen fra år 2008 og hvert år fremover.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Familieudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Olga P. Berthelsen
Formand


Emilie Olsen

Ruth Heilmann

Agnethe Davidsen

Astrid Fleischer Rex

 

Bilag 1a (pdf-format)

Bilag 1b (pdf-format)