28. april 2007

FM 2007/41

 

TILLÆGSBETÆNKNING

afgivet af Landstingets Familieudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om alderspension


Afgivet til forslagets 2. behandling


Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit (formand)
Landstingsmedlem Emilie Olsen, Atassut (næstformand)
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne


Familieudvalget har nøje gennemgået Landsstyrets ændringsforslag til forslaget.

Bemærkninger til ændringsforslaget
Familieudvalget konstaterer med tilfredshed, at Landsstyret på Familieudvalgets opfordring har fremsat et ændringsforslag, som medfører:

Ændringsforslaget bemyndiger endvidere Landsstyret til at fastsætte nærmere regler om rådighedsbestemte tillæg og disses beregning. Familieudvalget pointerer, at bemyndigelsen til Landsstyret om at fastsætte nærmere regler ikke må afsvække kommunernes mulighed for at yde rådighedsbestemte tillæg. Familieudvalget forstår de kommunale rådighedsbestemte tillæg som kommunalt fastsatte rådighedsbeløb til alderspensionisterne.

Familieudvalget bemærker endvidere, at bemyndigelsen i ændringsforslagets § 01, stk. 3 kan skabe et værdifuldt sammenligningsgrundlag for forholdene for alderspensionister kommunerne imellem, hvilket løbende kan give Landsting og Landsstyre mulighed for at komme med konkrete og forbedrende initiativer omkring vilkårene for alderspensionister.

Med ændringsforslaget fra Landsstyret er tidligere rejst kritik fra Landstingets Ombudsmand omkring kommunernes brug af fast rådighedsbeløb imødekommet.

Konsekvenserne af ændringsforslaget
Således som ændringsforslaget er udformet, er det suverænt et kommunalt valg, om kommunen vil yde rådighedsbestemte tillæg.

Landsstyrets oprindelige pensionsforslag viser sig imidlertid at være delvist finansieret gennem en begrænsning af kommuners mulighed for at yde personlige tillæg. Dette fremgår klart af Landsstyrets svarnotat til 2. behandlingen og af lovbemærkningerne til Landsstyrets ændringsforslag.

De økonomiske konsekvensberegninger forudsætter således, at kommunerne kompenseres for de merudgifter, som pensionsreformen påfører kommunerne, men at kommunernes merindtægter og besparelser modregnes i Hjemmestyrets bloktilskud til kommunerne. På dette punkt kunne lovbemærkningerne til Landsstyrets oprindelige pensionsforslag have været klarere.

Landsstyrets ændringsforslag, som er fremsat på opfordring af Familieudvalget, giver kommunerne mulighed for at fortsætte deres praksis med at yde tillæg baseret på rådighedsbeløb. Der opnås derfor ikke en besparelse på disse tillæg, som kan fradrages Hjemmestyrets bloktilskud til kommunerne.

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender har overfor udvalget oplyst følgende:

Når besparelsen på personlige tillæg bortfalder, stiger Hjemmestyrets udgifter i 2007 med 5 mio. kr, hvilket svarer til den afsatte reserve i Finanslov en for 2007. Hjemmestyrets udgifter i 2007 forventes således at kunne afholdes indenfor de afsatte reserver. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med beregningerne og spørgsmålet skal forhandles med KANUKOKA. Endelig skal rokeringen fra pensionsreserven til kommunernes bloktilskud godkendes af Finansudvalget.

Fra 2008 og frem kan de afsatte pensionsreserver i FFL2007 ikke dække en fordyrelse på 10 mio. kr. årligt, som følge af at besparelsen på de personlige tillæg bortfalder.

Behov for tættere samarbejde med KANUKOKA
Familieudvalget finder, at Landsstyret skal gennemføre et samråd med KANUKOKA, såfremt Landsstyret agter at udnytte bemyndigelsen i ændringsforslagets § 01, stk. 3. Dette som et supplement til den almindelige høringspligt.

Familieudvalget finder endvidere, at der skal opretholdes en tæt dialog mellem Landsstyreområdet for Familie og KANUKOKA, således at eventuelle uforudsete eller uhensigtsmæssige konsekvenser af forslaget kan blive håndteret hurtigst muligt og i tæt samarbejde.

Indstilling
Med ovennævnte forståelse af forslaget og dets økonomiske konsekvenser kan et enigt Familieudvalg indstille ændringsforslaget til vedtagelse i den foreliggende form.

 

Olga P. Berthelsen
Formand


Emilie Olsen

Agnethe Davidsen

Ruth Heilmann

Astrid Fleischer Rex